2,000 post nua féideartha in Iarthar na Cruthaitheachta

11,000 duine fostaithe cheana féin i ngeilleagar cruthaitheachta Réigiún an Iarthair

“Baineann ciall eacnamaíochta le tacú leis an gcruthaitheacht”

Nuair a ghlactar cúinsí idirnáisiúnta san áireamh tá an fhéidearthacht ag Réigiún an Iarthair 2,000 post breise ar a laghad a chruthú in earnáil na cruthaitheachta, dar le Gillian Buckley, Príomhfheidhmeannach Choimisiún Forbartha an Iarthair. Bhí Ms. Buckley ag labhairt inniu (16 Feabhra 2009) ag seoladh thuarascáil an WDC “Creative West: The Creative Sector in the Western Region”, an chéad staidéar dá short a rinneadh in Éirinn. “Tá 4,779 gnólacht cruthaitheach ag feidhmiú I Réigiún an Iarthair, agus breis is 11,000 duine fostaithe acu, sin 3% de den fhostaíocht ar fad sa réigiún,” a dúirt sí. Gineann sé sin láimhdeachas bliantúil €534m agus cuireann sé €270m go díreach leis an Ollluach Breise i ngeilleagar an réigiúin. Cuireann sé go mór dá bhrí sin le geilleagar an réigiúin, agus is féidir leis fás suntasach a dhéanamh, fiú agus géarchéim eacnamaíochta againn faoi láthair.”

Baineann earnáil na cruthaitheachta leis na gnólachtaí sin a bhraitheann ar chruthaitheacht an duine le luach eacnamaíoch a ghiniúint, ina measc léiriú teilifíse, ceol, amharclannaíocht, ailtireacht, dearadh grafach agus dánlanna a rith. Dúirt Ms Buckley freisin, “Le fás bliantúil 8.7% ar an meán i dtrádáil náisiúnta earraí agus seirbhísí, beidh earnáil na cruthaitheachta ar thús cadhnaíochta maidir le Geilleagar Glic na hÉireann a thógáil, sa mhéid is go gcuireann sé deis ar fáil chun fiontair dhúchasacha a fhorbairt. Má táimid leis an bpoitéinseal iomlán seo a bhaint amach ní mór dúinn cúinsí reatha an réigiúin a thuiscint mar aon leis na dúshláin atá le sárú ag an earnáil. Sin a fáth a ndearna an WDC coimisiúnú ar an taighde seo le hiniúchadh a dhéanamh ar mhéid earnáil na cruthaitheachta sa réigiún agus leis na príomhdhúshláin atá le sárú ag oibrithe san earnáil seo a shonrú.

Agus é ag labhairt ag an seoladh, is é a dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, An tUas. Éamon Ó Cuív, T.D., “Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair meáite ar earnáil na cruthaitheachta a chur chun cinn sa chuid seo den tír, ní hamháin mar gheall ar

thábhachtach na nealaíon i sícé agus i bhféiniúlacht an náisiúin seo, ach mar gheall go mbaineann an poitéinseal leis an earnáil cur le forbairt inmharthana fhadtréimhseach an réigiúin seo, ar réigiún tuaithe den chuid is mó é. I mbeagán focal, baineann ciall eacnamaíochta le tacú leis an gcruthaitheacht.”

Léiríonn an tuarascáil gur gnólachtaí beaga den chuid is mó iad gnólachtaí cruthaitheacha i réigiún an Iarthair. Is daoine féinfhostaithe iad 39% díobh, a léiríonn leibhéal ard fiontraíochta i measc daoine cruthaitheacha. Den chuid is mó, is daoine ardsciliúla iad na daoine sin agus léiríonn staidéar a rinneadh san AE go bhfuil céim ollscoile ag 47% díobhsan a bhíonn fostaithe san earnáíl, céatadán atá i bhfad níos airde ná figiúr i measc an ghnáthlucht saothair.

Labhair an dearthóir agus an cruthaitheoir iomráiteach Damini Kumar ag an seoladh freisin, duine a bhfuil gradaim bainte amach aige agus a roghnaíodh le déanaí ina Amabasadóir ar son an AE do Bhliain na Cruthaitheachta agus na Fiontraíochta agus is é a dúirt sé, “Táim ag súil le spéis níos mó a chothú sa chruthaitheacht i gcoitinne agus sa ról atá ag an gcruthaitheacht sin sa bhfíontraíocht i rith Bhliain seo na Cruthaitheachta, go háirithe i measc daoine óga. Creidim gur rud ríthábhachtach é sin do thodhchaí agus d’fhás an gheilleagair.”

I dteannta méid earnáil na cruthaitheachta i Réigiún an Iarthair a thomhas, leagann an tuarascáil, “Creative West”, béim freisin ar na dúshláin atá le sárú ag an earnáil. Orthu sin tá caighdeán an leathanbhanda, easpa cothaithe san earnáil, teacht ar mhargaí easpórtála, leibhéil ísle líonraithe idir gnólachtaí agus na critéir incháilitheachta d’fhoinsí áirithe maoinithe. Chuaigh an WDC i gcomhairle lena chuid comhpháirtithe san earnáil chun na saincheisteanna sin a shonrú agus leagann an tuarascáil seo amach moltaí faoin gcaoi ar féidir iad sin a shárú.

Mar fhocal scoir, is é a dúirt Ms. Buckley, “Is é atá foghlamtha againn ná go bhfuil réigiún an Iarthair sa riocht ceart do leathnú breise san earnáil seo mar gheall go bhfuil cultúr na cruthaitheachta spreagtha ag an réigiún de bharr na háilleachta nádúrtha agus chaighdeán an tsaoil a bhaineann leis. Creidimid gur féidir leis an réigiún seo leanúint air ag mealladh daoine cruthaitheacha ó ar fud an domhain, daoine ar féidir leo, óna mbaile san Iarthar, an spéis bhreise atáthar a chur sa dearadh, sa cheol, sa scannánaíocht, sna meáin dhigiteacha agus sna healaíona a chothú.”

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Gillian Buckley, CEO, WDC, 087 223 6982
Ian Brannigan, WDC, 086 604 8012
Joanne Grehan, WDC, 086 856 5802

Western Development Commission 094 986 1441
Fiosruithe ó na meáin chumarsáide: Angela Bane 087 286 5217

Nótaí d’eagarthóirí faoi Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC)

Is comhlacht reachtúil é an WDC a chuireann forbairt eacnamaíoch agus shóisialta chun cinn i gcontaetha Dhún na nGall, Shligigh, Liatroma, Ros Comáin, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus an Chláir.