300 post á dtairiscint ag Taispeántas LookWest.ie

Spreagann Taispeántas LookWest.ie fiontair chun breathnú ar an Iarthar mar shuíomh gnó

Beidh sa bhreis ar 300 post á dtairiscint ag Taispeántas LookWest.ie de chuid Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), a bheidh á reáchtáil in Óstán Alexander, Baile Átha Cliath ar an 18ú Meán Fómhair. Beidh spéis san imeacht ag daoine a dteastaíonn uathu bogadh ó mhórcheantar Bhaile Átha Cliath chun maireachtáil, oibriú agus gnó a dhéanamh i réigiún an Iarthair (Dún na nGall, Liatroim, Sligeach, Maigh Eo, Gaillimh, Ros Comáin agus an Clár). Tharraing imeacht na bliana seo caite sa bhreis ar 500 cuairteoir, le spéis acu uile in oibriú agus maireachtáil san Iarthar. I mbliana, leagfar béim láidir ar na tairbhí a bhaineann le gnó a thosú i réigiún an Iarthair nó a leathnú chuig réigiún an Iarthair; beidh seimineár ar na tacaí ar fáil, le cois cásstaidéir chuideachtaí atá ag feidhmiú go rathúil san Iarthar.

Agus í ag labhairt faoi Thaispeántas LookWest.ie Bhaile Átha Cliath, dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an WDC, Gillian Buckley, “Ó sheolamar feachtas LookWest.ie i mí na Samhna 2004 tá níos mó ná 350,000 cuairt tugtha ar láithreán gréasáin LookWest.ie www.lookwest.ie. Rinneamar an lucht a chláraigh linn a rianú go leanúnach agus tá a fhios againn go bhfuil níos mó ná 50% díobh idir 26 agus 35, go bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéal ag 92% díobh, go bhfuil sa bhreis ar chúig bliana de thaithí oibre ag trí cheathrú díobh, agus an rud is tábhachtaí, go dteastaíonn uathu bogadh chuig an Iarthar. Is féidir linn an taighde seo a thaispeáint do chuideachtaí nua agus ag leathnú atá ag smaoineamh ar bhogadh go réigiún an Iarthair, chun a léiriú go bhfuil lucht oibre ullmhaithe, toilteanach, cumasach againn dóibh.”

“I mbliana, táimid ag leagan béime ar leith ar fhiontraíocht agus is féidir linn a thaispeáint do chuideachtaí agus do fhiontraithe gur suíomh rathúil, costéifeachtúil don ghnó é an tIarthar ina bhfuil spás gnó ar chostas níos ísle, turais choimaitéireachta níos giorra, agus baill foirne anspreagtha, sároilte. Ag an am céanna, de réir tuairiscí, bíonn láimhdeachas foirne i bhfad níos ísle san Iarthar agus baineann an fhoireann agus úinéirí gnó araon tairbhe as

cáilíocht ard na beatha. Tá feabhas á chur ar an mbonneagar agus ar sheirbhísí i gcónaí, agus le bealaí nua curtha ar fáil ag aerlínte cosúil le hAer Árann, féadann cuideachtaí gnó a dhéanamh ar fud an domhain óna mbunáit in Iarthar na hÉireann.”

“Beidh ár gcomhpháirtithe ó na hÚdaráis Áitiúla, na Boird Fiontar Contae, Fiontraíocht Éireann, FÁS, Údarás na Gaeltachta, Forbairt Shionainne agus gníomhaireachtaí eile ag an Taispeántas chun fiontraithe a chur ar an eolas faoi conas is féidir leis na gníomhaireachtaí sin cabhrú le haon duine atá ag smaoineamh ar ghnó a bhunú san Iarthar nó gnó a bhogadh go dtí an tIarthar.”

“Tá an WDC, na cuideachtaí atá ag déanamh earcaíochta agus na gníomhaireachtaí tacaíochta stáit eile ag tnúth go mór le bualadh le duine le suim acu bogadh go dtí an tIarthar agus freagraí a thabhairt ar a gceisteanna faoi cháilíocht ard na beatha, na bpost agus na ndeiseanna gnó i Réigiún an Iarthair. Beidh an Taispeántas, a bheidh ar siúl ar Déardaoin, an 18ú Meán Fómhair in Óstán Alexander, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, ag tosú ag meán lae agus beidh sé ar siúl ar feadh an lae go dtí a 9i.n. chun deis a thabhairt do dhaoine atá ag an obair freastal air. Tá sé oscailte do dhaoine aonair agus do chuideachtaí, agus tá sé saor in aisce, gan amhras. Féadann fostaithe féideartha bualadh le hionadaithe cuideachtaí ilnáisiúnta bunaithe san Iarthar cosúil le Abbott Ireland, Bank of America, BDO Simpson Xavier, IBM Ireland, Lionbridge, Tiscali agus Valeo Vision Systems agus féadann siad eolas a fháil faoi dheiseanna fostaíochta le cuideachtaí dúchasacha Éireannacha freisin, cosúil le PEL Recycling Equipment, AVA Systems agus Computer Troubleshooters Ireland.”

Críoch

Le haghaidh tuilleadh eolais:

Bernadette Mullarkey, Bane Mullarkey, 086 8062 540 Gillian Buckley, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an WDC, 087 2236 982 Ian Brannigan, Bainisteoir Forbartha an WDC, 086 604 8012

Cineálacha poist ar fáil: Comhairleoirí Gnó, Foireann Lónadóireachta agus Fáilteachais, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sláinte & Sábháilteacht Comhshaoil, Airgeadas, Acmhainní Daonna, Eolaíochtaí Beatha, Margaíocht, Innealtóirí Próisis, Eolaithe Táirgthe, Teicneoirí Saotharlainne um Rialú Cáilíochta, Innealtóirí Bogearraí Taighde agus Forbartha, Díolacháin, Rialuithe Bogearraí, Bainistíocht Shlabhra an tSoláthair, Ionadaithe Teileamhargaíochta.

Taispeántas LookWestie 2008 Déardaoin, 18ú Meán Fómhair, 2008, Óstán Alexander, Baile Átha Cliath