The employment and population gains since the 1990s – and the potential to build on what has been achieved by the WDC so far – will be undermined unless there is a continued strategic focus on the Western Region. The WDC adds value and regional focus to the work of national bodies, and actively engages with regional interests to initiate projects that build on the region’s strengths and addresses its weaknesses. This is achieved through:

  • Delivering a robust information base and regional perspective on policy issues which is acknowledged as a valuable input to national policy-making.
  • Initiating regional projects with partners that build on the West’s resources (renewable energy, creative economy, tourism, agri-food etc).
  • Running the LookWest.ie campaign to attract people and enterprise to the region.
  • Operating the WDC Investment Fund as a unique source of seed and venture capital for entrepreneurs.

Fostaítear baill foirne bhreise ar chonarthaí téarma seasta nó conarthaí sainchuspóra chun socruithe oibre neamhthipiciúla, socruithe maidir lena bheith ag gníomhú ag leibhéal níos airde agus ualach oibre a éascú.

Ár nEagraíocht

Bainfear an bonn ón dul chun cinn fostaíochta agus daonra a rinneadh ó na nóchaidí ar aghaidh – agus ón gcumas atá ann chun cur leis na rudaí atá bainte amach ag CFI go dtí seo – mura ndíreofar go leanúnach ar Réigiún an Iarthair ó thaobh straitéise de. Cuireann CFI le luach agus le fócas réigiúnach na hoibre a bhíonn á déanamh ag comhlachtaí náisiúnta, agus téann sé i ngleic go gníomhach le leasanna réigiúnacha chun tús a chur le tionscadail a chuireann le láidreachtaí an réigiúin agus a dhíríonn ar a laigí. Déantar é seo a bhaint amach le:

  • Bonn láidir eolais agus tuairim réigiúnach a sheachadadh faoi shaincheisteanna beartais, a ghlactar leis go gcuireann siad go mór le ceapadh náisiúnta beartais.
  • Tús a chur le tionscadail réigiúnacha le comhpháirteanna a chuireann le hacmhainní an Iarthair (fuinneamh in-athnuaite, geilleagar cruthaitheach, turasóireacht, agraibhia, srl).
  • Feachtas LookWest.ie a reáchtáil chun daoine agus fiontraíocht a mhealladh go dtí an réigiún.
  •  Ciste Infheistíochta CFI a oibriú mar fhoinse shainiúil ónar féidir le fiontraithe síolchaipiteal agus caipiteal fiontraíochta a fháil.

Working with partners

The WDC works actively with partners to ensure that its contribution to the development of the Western Region adds value to government policy. To do this, the WDC fosters and encourages strategic regional initiatives in various sectors by working with national and regional agencies, local authorities, the private, community and voluntary sectors.

Initiatives are developed by investigating new opportunities and developing regional strategies. Strategies are developed in partnership with implementing agencies and the private sector to exploit opportunities throughout the region. The WDC depends on the participation of the public and private sector to implement and continue initiatives.

For example, the WDC published a detailed Blueprint for Sustainable Tourism Development in the West and is now piloting a strategy based on the research called the Western Development Tourism Programme (WDTP). The steering group of the WDTP is chaired by Fáilte Ireland and is made up of members from the relevant agencies such as the regional tourism authorities, LEADER, Sligo Institute of Technology, ITIC, and Udarás na Gaeltachta, along with the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs.

Ag obair le comhpháirtithe

Oibríonn CFI agus a chomhpháirtithe as lámha a chéile chun a chinntiú go gcuireann CFI le beartas an rialtais tríd an obair forbartha a dhéanann sé i Réigiún an Iarthair. Chun é seo a dhéanamh, déanann CFI tionscnaimh straitéiseacha réigiúnacha a chothú agus a spreagadh in earnálacha éagsúla, trí bheith ag obair le gníomhaireachtaí náisiúnta agus réigiúnacha, le húdaráis áitiúla, agus leis na hearnálacha príobháideacha, pobail agus deonacha.

Forbraítear tionscnaimh trí imscrúdú a dhéanamh ar dheiseanna nua agus trí straitéisí réigiúnacha a fhorbairt.  Forbraítear straitéisí i gcomhpháirtíocht leis na gníomhaireachtaí a chuireann chun feidhme iad agus leis an earnáil phríobháideach, chun sochar a bhaint as deiseanna ar fud an réigiúin. Braitheann CFI ar an earnáil phoiblí agus ar an earnáil phríobháideach chun tionscnaimh a chur chun feidhme agus chun leanúint ar aghaidh leo.

Mar shampla, d’fhoilsigh CFI Blueprint for Sustainable Tourism Development in the West / Treoirphlean d’Fhorbairt Inbhuanaithe Turasóireachta san Iarthar agus tá straitéis á thriail aige faoi láthair, bunaithe ar an taighde dá ngairtear Clár Forbartha Thurasóireacht an Iarthair (CFTI). Tá Fáilte Éireann ina chathaoirleach ar ghrúpa stiúrtha CFTI agus tá sé comhdhéanta de bhaill ó ghníomhaireachtaí ábhartha, mar údaráis réigiúnacha turasóireachta, LEADER, an Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, Chónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann, agus Údarás na Gaeltachta, chomh maith leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.