The WDC delivers its Strategic Plan through cross-functional work teams bringing together the different skills, expertise and perspectives of its policy, development, investment, corporate Services and administration staff. This team working approach to the delivery of strategic goals maximises in a very effective and efficient way the limited resources available to the organisation:

Strategic Objectives 2015 – 2018

  1. To inform and influence policy-making on economic and social development in ireland’s Western Region through high quality analysis.
  2. To promote the benefits of living, working and doing business in Ireland’s Western Region.
  3. To encourage the development of the Western economy based on the sustainable development of the Western Region’s strengths and resources.
  4. To provide risk capital to micro, small and medium sized and social enterprises in their start-up and expansion phases) through the WDC Investment Fund (WIF).
  5. To operate the WDC as a competent, effective and learning organisation.

 

Straitéis CFI

Cuireann CFI a Phlean Straitéiseach i bhfeidhm trí ghrúpaí ilréimsiúla oibre a thugann le chéile na scileanna difriúla, an saineolas difriúil agus na tuairimí difriúla ó na baill foirne beartas, forbartha, infheistíochta agus riaracháin. An cur chuige oibre foirne seo, a bhaineann le cuspóirí straitéiseacha a chur i bhfeidhm, déanann sé na hacmhainní teoranta, a chuirtear ar fáil don eagraíocht, a uasmhéadú go han-éifeachtach:

Cuspóirí straitéiseacha 2015 – 2018

1. Eolas agus ag déanamh beartais tionchar ar fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta i Réigiún an Iarthair na hÉireann trí anailís ar chaighdeán ard.
2. na buntáistí a bhaineann le cónaí, oibriú agus gnó a dhéanamh i Réigiún Iarthar na hÉireann a chur chun cinn.
3. Forbairt an gheilleagair Iarthair atá bunaithe ar fhorbairt inbhuanaithe láidreachtaí agus acmhainní Réigiún an Iarthair a spreagadh.
4. Caipiteal riosca a sholáthar do fhiontair micrea, bheaga agus mheánmhéide agus sóisialta 9in agus iad ag tosú agus céimeanna leathnú) trí Chiste
Infheistíochta WDC (WIF).
5. WDC a fheidhmiú mar eagraíocht inniúil, éifeachtach agus foghlaim.