WDC Statement of Strategy ‘Work Smarter, Live Better’ 2019 – 2024

The story so far…

 • 5,000 jobs supported in 156 companies 2001- 2018
 • €72m: the current value of the WDC’s investment portfolio
 • Lookwest.ie – total social reach of 1.5m users in 2018
 • €13.5m value of current EU projects
 • 80% of the region’s population live outside towns of 10,000 or more
 • €4m in lending supporting 42 Communities 2018

Where we go from here…

 • €48m available to invest and lend
 • Connecting hubs for remote workers that create jobs that sustain rural communities
 • A 10 year plan for the Creative Economy
 • #work smarter | #live better
 • Atlantic Economic Corridor – bringing the region to the world and the world to our region
 • Lending and investing in Social Enterprise in the Western Region
 • Helping communities to optimise the drawdown of national and EU funding

The WDC is delighted to present the ‘Work Smarter, Live Better’ strategy for the period 2019-2024. This strategy is the result of considerable effort by internal and external stakeholders over the course of 2018. Particular thanks to the Staff of the WDC, upon whose achievements the WDC will build and positively contribute to developing the Strategy. The WDC will work with the Staff, the Board and all its stakeholders in implementing the Strategy over the next five years. Balanced regional development is a national issue and the WDC has an important role in achieving this.

WDC Straitéis ‘Oibriú Níos Cliste, Saol Níos Fearr’

An scéal go dtí seo…

 • Tacaíodh le 5,000 post in 155 comhlacht ó 1999 go 2019
 • €72m: luach reatha phunann infheistíochta Choimisiún Forbartha an Iarthair
 • LookWest.ie – freastal iomlán ar 1.5m úsáideoir go sóisialta in 2018
 • €13.5m: luach tionscadail reatha AE
 • Cónaí ar 80% de dhaonra an réigiúin lasmuigh de bhailte ina bhfuil 10,000 nó níos mó
 • €4m in iasachtaí ag tacú le 42 pobal in 2018

Cá rachaimid as seo…

 • €48m ar fáil i bhfoirm infheistíochta agus iasachtaí
 • Moil a nascadh d’oibrithe cianda, rud a chruthóidh poist a chothaíonn pobail tuaithe
 • Plean deich mbliana don Gheilleagar Cruthaitheach
 • #oibriú níos cliste | #saol níos fearr
 • Slí Eacnamaíoch an Atlantaigh… ag tabhairt an réigiúin chuig an domhan mór agus an domhain mhóir chuig ár réigiún
 • Iasachtaí agus infheistíochtaí i bhFiontar Sóisialta i Réigiún an Iarthair
 • Ag cuidiú le pobail tarraingt anuas maoiniú náisiúnta agus AE a bharrfheabhsú

Thar ceann Bhord Choimisiún Forbartha an Iarthair, tá ríméad orm an Straitéis ‘Oibriú Níos Cliste, Saol Níos Fearr’ a chur i láthair don tréimhse 2018–2022. Tá an Straitéis seo ann de bharr iarracht mhór na bpáirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha ar feadh na bliana 2018. Gabhaim buíochas faoi leith le foireann an Choimisiúin, a dtógfaimid ar a gcuid éachtaí anois agus a rannchuidigh go mór chun ár straitéis a fhorbairt. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis an bhfoireann, leis an mBord agus lenár bpáirtithe leasmhara go léir chun an Straitéis seo a thabhairt chun cinn. Is ceist náisiúnta é forbairt réigiúnach chothromaithe agus tá ról tábhachtach ag Coimisiún Forbartha an Iarthair chun é sin a bhaint amach.