Coimisiún Forbartha an Iarthair Ráiteas Deireadh na Bliana 2008

Ba chóir go mbeadh Réigiún an Iarthair ina Ionad Fuinnimh Idirnáisiúnta agus ag freastal ar riachtanais fhuinnimh oileán iomlán na hÉireann Gá le hinfheistíocht leanúnach in infrastruchtúr chun tacú le fostaíocht agus le fiontar Cuideoidh Forbairt Réigiúnach Chothromaithe leis an ngeilleagar náisiúnta

Ina ráiteas deireadh na bliana a foilsíodh inniu, Dé Luain 22ú Nollaig 2008, deir Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) gur chóir go mbeadh Réigiún an Iarthair mar Ionad Fuinnimh Idirnáisiúnta a bheadh in ann freastal ar riachtanais fhuinnimh oileán iomlán na hÉireann agus níos faide.

Deir Gillian Buckley CEO gur aithin an WDC i mbliana an poitéinseal atá ann d’acmhainní nádúrtha Réigiún an Iarthair, fuinneamh na mara, na gaoithe agus fuinneamh adhmaid. Deir sí gur léirigh an taighde atá déanta go soláthraíonn na hearnálacha sin deiseanna iontacha. Deir sí dá ndéanfaí acmhainní fuinnimh inathnuaite Réigiún an Iarthair a fhorbairt an méid agus is féidir go mbeadh soláthar fuinnimh cinnte ag an tír. Athrú iomlán scéala a bheadh anseo ar an gcás reatha agus Éire ar cheann de na tíortha is mó a bhíonn ag brath faoi láthair ar bhreosla iontaise iompórtáilte 90%.

Deir sí freisin go bhfuil buntáistí ar leith ag Réigiún an Iarthair toisc é a bheith suite ar an gcósta agus nach bhfuil na hacmhainní nádúrtha agus na buntáistí sin sna réigiúin eile in Éirinn. Sin ceann de na gnéithe a chuireann Réigiún an Iarthair chun tosaigh, agus ba chóir don réigiún leas a bhaint as ar mhaithe leis an réigiún féin agus an náisiún iomlán freisin.

Tá an WDC tar éis infheistíocht phoiblí agus phríobháideach araon a lorg chun go mbeidh ar chumas an réigiúin leas a bhaint as na buntáistí uathúla nádúrtha atá ann. Deir an WDC go bhféadfaidh an réigiún na teicneolaíochtaí chun leas a bhaint as an bhfuinneamh a fhorbairt agus a mhonarú sa bhreis ar an bhfuinneamh inathnuaite féin a chruthú. Cruthóidh sé sin

deiseanna fostaíochta chun dul i ngleic leis an laghdú le déanaí i ngach earnáil, go háirithe san earnáil tógála agus déantúsaíochta.

Mhínigh Buckley Uasal go bhfuil Éire ar an dara tír is fearr san Eoraip a bhfuil acmhainn fuinnimh gaoithe ann agus go bhfuil formhór na suímh chumhachta gaoithe is fearr suite sna contaetha san iarthar. Deir sí go bhfuil an poitéinseal ag fuinneamh na dtonn agus na mara amach ó chósta an iarthair Éire a chruthú mar easpórtálaí fuinnimh agus go soláthraíonn an bhithmhais adhmaid deiseanna suntasacha freisin toisc go bhfuil 40% de thalamh foraoise na tíre sa réigiún.

Deir sí freisin go bhfuil straitéis réigiúnach forbartha ag an WDC chun an earnáil bithmhaise adhmaid a fhorbairt agus go bhfuil sé i gceist ag an WDC an straitéis a fheidhmiú i gcomhar le comhpháirtithe stáit agus príobháideacha i 2009. Cruthófar 900 jab má dhéantar an earnáil sin a fhorbairt, agus beidh formhór acu sin i gceantair thuaithe. Beidh laghdú 600,000 tonna ar astuithe CO2 agus is ionann sin agus 92,000 carr a bhaint de na bóithre. Is sampla maith é forbairt na straitéise sin de chur chuige comhoibritheach WDC maidir le forbairt réigiúnach chomhordaithe.

Forbairt Réigiúnach Chothromaithe

Deir Buckley Uasal gur léirigh comhdháil an WDC ar Fhorbairt Réigiúnach Chothromaithe i mí na Bealtaine do dhéantóirí polasaí sinsearacha, lucht acadúla agus ceannairí gnó agus réigiúnacha na saincheisteanna atá i gceist chun forbairt réigiúnach chothromaithe a sheachadadh. Chualathas ag an gcomhdháil go bhfuil an poitéinseal ag Réigiún an Iarthair cur leis an ngeilleagar náisiúnta agus tá sé sin ag teacht le polasaí an Rialtais mar atá leagtha amach sa Straitéis Spáis Náisiúnta agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta agus sa bhreis air sin dá ndéanfaí an infheistíocht cheart go bhféadfaí an réigiún a fhorbairt mar cheann de na réigiúin is mó a bheadh chun cinn ar domhan le deiseanna fostaíochta ardcháilíochta. Deir an WDC freisin, i measc tíortha OECD, go bhfuil réigiúin, anchosúil le Réigiún an Iarthair, aitheanta anois mar lárionaid d’fhorbairt eacnamaíoch.

Gá le fócas leanúnach ar réigiún an iarthair

Ba é an fáth a bunaíodh an WDC an chéad lá riamh sa bhliain 1997 ná toisc go raibh brú poiblí agus imní ollmhór ann maidir leis an tréimhse fhada de mhaolú eacnamaíoch agus sóisialta i gcontaetha an iarthair. Deir Buckley Uasal cé go bhfuil dul chun cinn leanúnach déanta sa réigiún le deich mbliana anuas go leanann an éagothromaíocht idir Réigiún an Iarthair agus réigiúin eile i gcónaí agus go bhfuil fócas leanúnach ar an réigiún riachtanach i gcónaí.

Deir sí go ndearna an WDC taighde go luath sa bhliain 2008 a léirigh gur chreid 43% de na daoine a ghlac páirt i suirbhé as Mórcheantar Bhaile Átha Cliath gur amhlaidh gur leathnaigh

an bearna eacnamaíochta idir an tOirthear agus an tIarthar le cúig bliana anuas, agus mar sin go bhfuil obair an WDC chomh tábhachtach céanna anois agus a bhí nuair a bunaíodh é.

Tá an WDC ag obair i dtimpeallacht eacnamaíoch atá fíordheacair i láthair na huaire. Léiríonn figiúirí ón bPríomhOifig Staidrimh maidir le Réigiún an Iarthair go bhfuil ardú 65% ar an líon daoine dífhostaithe sa tréimhse 12 mí go dtí mí na Samhna 2008. Riamh anall, bhí an earnáil tógála níos tábhachtaí ó thaobh fostaíochta i Réigiún an Iarthair ná sa chuid eile den Stát, agus mar sin is amhlaidh go gcruthaíonn an meath san earnáil sin dúshlán ollmhór, go háirithe maidir le ceantair thuaithe. Deir sí go bhfuil obair an WDC níos tábhachtaí anois ná riamh cheana ó thaobh forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a chur chun cinn.

Chuir sise béim freisin ar an ngá atá le hinfheistíocht leanúnach in infrastruchtúr, agus deir sí go néascóidh infheistíocht den sórt sin chun daoine agus earraí a bhogadh, rud atá riachtanach chun tacú le poist agus le fiontar. Bheadh impleachtaí dearfacha ollmhóra freisin aige ar éifeachtacht ó thaobh costais Réigiún an Iarthair agus chuideodh sin lena chinntiú go mairfeadh na fiontair atá lonnaithe faoi láthair sa réigiún agus go mbeadh feabhas ar tharraingteacht an réigiúin chun infheistíocht a mhealladh isteach.

Síolchaipitil do chuideachtaí ardfháis luathchéime

Deir Buckley Uasal go leanann Ciste Infheistíochta an WDC ag comhlíonadh sainról, ag maoiniú gnólachtaí, tionscnaimh pobail agus tionscadail ‘suaitheanta’ sa réigiún trí shíolchaipitil agus caipiteal fiontair nó iasachtaí a sholáthar do thionscadail inbhuanaithe a bhfuil deacrachtaí maoinithe acu i láthair na huaire.

Deir sí go mbítear ag lorg aischur airgeadais ar a gcuid infheistíochtaí go léir mar aon le díbhinn shóisialta, mar shampla caighdeán saol a fheabhsú agus fostaíocht a sholáthar. Tá maoiniú caipitil riosca riachtanach má táthar chun fiontair geilleagair faisnéise a fhorbairt i Réigiún an Iarthair. Go dtí seo, thacaigh Ciste Infheistíochta an WDC le 80 fiontar ina bhfuil os cionn 1,200 duine fostaithe sa réigiún agus tá sé fós mar fhoinse riachtanach caipitil do chuideachtaí luathchéime ardfháis.

Earnáil Chruthaitheach

Tá ár dtírdhreach, an caighdeán saoil ann agus ár noidhreacht mar fhachtóirí ar leith de chuid Réigiún an Iarthair. Is amhlaidh go dtugann siad buntáiste iomaíoch chun an tIarthar a bhunú mar Réigiún Cruthaitheach chun tallann den scoth a mhealladh, nuálacht agus fiontar sa gheilleagar níos leithne a chruthú agus tacú le turasóireacht. Tá an WDC ag cur straitéis le chéile do gheilleagar cruthaitheach an réigiúin i gcomhar le gnólachtaí réigiúnacha agus grúpa comhairleach tionscail ardleibhéil. Áirítear ar na fiontair san earnáil geilleagair chruthaitheach, ailtireacht, ealaín, ceirdeanna, dearadh, scannán, bogearraí, ceol, na healaíona taibhiúcháin, teilifís agus raidió. Léiríonn taighde an WDC go bhfuil 4,700 fiontar san earnáil chruthaitheach cheana féin agus go bhfuil os cionn 11,000 duine fostaithe ann i

Réigiún an Iarthair. Tá an straitéis antráthúil toisc gurb í 2009 Bliain na hEorpa do Chruthaitheacht agus Nuálacht.

LookWest.ie

Bhí 2008 ar an mbliain ba ghnóthaí fós don fheachtas LookWest.ie, feachtas atá mar chuid d’obair an WDC chun fiontair agus daoine aonair a mhealladh chuig an réigiún. Ó mhí Eanáir go dtí mí na Nollag, thug beagnach 150,000 duine cuairt ar an láithreán gréasáin agus iad ag cuardach eolais chun cuidiú leo a nintinn a dhéanamh suas bogadh go dtí an iarthar. Sin ardú 15% ar fhigiúirí 2007.

Deir Buckley Uasal ar deireadh gur gné thábhachtach de mar a d’éirigh le feachtas na bliana seo an WDC a bheith ag obair i gcomhar le húdaráis áitiúla an réigiúin chun buntáistí agus sochair an réigiúin a chur in iúl, ní hamháin do dhaoine aonair chun bogadh anseo ar mhaithe le deiseanna fostaíochta, ach níos tábhachtaí fós d’úinéirí gnó chun an réigiún a fheiceáil mar áit mhealltach do ghnó.