Labhair an WDC le Coiste Oireachtais faoi chumas Réigiún an Iarthair cuidiú le fás náisiúnta

Rinne Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) cur síos ar a fhís do thodhchaí Réigiún an Iarthair os comhair an Chomhchoiste Oireachtais um Ealaíona, Spóirt, agus Turasóireacht, agus um Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar Dé Céadaoin, an 19 Samhain. Leag an WDC béim ar rath an fheachtais LookWest.ie, a chuir ar chumas níos mó ná 100 gnó agus 4,000 duine a chlárú go raibh spéis acu i mbogadh go dtí an réigiún.

Rinne Ms. Buckley cur síos freisin ar fhís do thodhchaí Réigiún an Iarthair mar:

  • Réigiún le bonneagar den chéad scoth
  • Réigiún a bhainfidh leas as a shainiúlacht agus as a bhuntáistí nádúrtha
  • Réigiún a choinneoidh a bhraistint phobail, oidhreachta agus timpeallachta
  • Réigiún a spreagfaidh cruthaitheacht agus fiontraíocht.

Thug Ms. Buckley aitheantas don réasúnaíocht bhunaidh taobh thiar de bhunú an WDC i 1997, is é sin, brú mór ón bpobal agus imní faoin tréimhse fhada de mheath eacnamaíoch agus sóisialta i gcontaetha an iarthair, agus dúirt sí, in ainneoin an dul chun cinn maith a rinneadh sa réigiún le deich mbliana anuas, go bhfuil éagothroime fós ann idir réigiún an iarthair agus réigiúin eile, agus go mbeidh sé riachtanach fócas leanúnach a choinneáil ar an réigiún.

Luaigh Ms. Buckley na dúshláin shuntasacha a bheidh le sárú ag an réigiún freisin, go háirithe leochaileacht a struchtúir fostaíochta agus na heasnaimh leathanbhanda agus iompair. Mar sin féin, trí chur leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo agus trí leas a bhaint as acmhainní nádúrtha an réigiúin, creideann an WDC go bhfuil ar chumas réigiún an iarthair cuidiú go mór le fás agus athshlánú náisiúnta, go háirithe trí fhuinnimh inathnuaite cosúil le gaoth, tonn agus bithmhais a shaothrú – réimsí ina bhfuil obair ar siúl ag an WDC i láthair na huaire.

Dúirt Ms. Buckley, “An dúshlán is mó atá ann anois ná leanúint ar aghaidh ag déanamh infheistíochta i bhfiontraíocht inbhuanaithe sa réigiún. Go dtí seo, tá €30.8m infheistithe ag Ciste Infheistíochta an Iarthair i 78 fiontar sa réigiún, a chabhraigh le níos mó ná 1,200 post a chruthú agus a chothabháil sa réigiún, agus tá an Ciste fós mar fhoinse ríthábhachtach de shíolchaipiteal do chuideachtaí i Réigiún an Iarthair ag céim luath agus le cumas mór fáis.”

Críoch