Local Resources – Local Energy – Local Solutions – Local Jobs

RASLRES

In shaping a sustainable future, the RASLRES project will stimulate and strengthen regional renewable energy businesses, create local jobs and contribute to a thriving regional energy sector.

The RASLRES project will:

 a)    build awareness of opportunities for rural communities to produce and supply local biomass (wood,
         seaweed and energy crops) to provide energy to local towns and cities

b)    provide business development support to local communities to realise the full potential of renewable
        energy

c)    connect supply and demand within local businesses and the community

RASLRES is an international partnership which includes:

 • Western Development Commission – Ireland
 •  Action Renewables – Northern Ireland, UK
 •  Environmental Research Institute, North Highland College – Scotland
 •  Municipality of Norsjö – Sweden
 •  Oceanrainforest Ltd – Faroe Islands
 •  VTT, Technical Research Centre – Finland

The RASLRES project will rely on this broad international expertise and best practice knowledge to provide comprehensive and sustainable local biomass production and bioenergy solutions for rural communities, through project objectives, which include:

 •  Testing three market stimulation models designed to support the growth of new and existing renewable energy businesses
 •  Promoting rural community independence and self-sustainability by using locally produced biomass fuel resources
 •  Growing local businesses and increasing jobs in rural communities through local renewable energy development
 •  Helping governments achieve their targets for greenhouse gas reduction through increased use of biomass as an alternative renewable energy

The project will conclude with a showcase of the outputs from all partner regions in December 2012.

RASLRES

Acmhainní Áitiúla – Fuinneamh Áitiúil – Réitigh Áitiúla – Poist Áitiúla

Agus é ag cabhrú le todhchaí inbhuanaithe a chruthú, spreagfaidh agus treiseoidh an tionscadal RASLRES gnóthais fuinnimh in athnuaite réigiúnacha, cruthóidh sé poist áitiúla agus cuirfidh sé le hearnáil fuinnimh réigiúnach rathúil.

Maidir leis an tionscadal RASLRES:

 a)     méadóidh sé feasacht ar na deiseanna atá ann do phobail tuaithe bithmhais áitiúil (adhmad, feamainn
          agus barraí fuinnimh) a tháirgeadh agus a sholáthar d’fhonn fuinneamh a ghiniúint do bhailte agus do
          chathracha áitiúla

b)     cuirfidh sé tacaíocht forbartha gnó ar fáil do phobail áitiúla chun cabhrú leo an leas is fearr a bhaint as
          acmhainneacht iomlán an fhuinnimh in athnuaite

c)     nascfaidh sé soláthar agus éileamh i ngnóthais áitiúla agus sa phobal

Is comhpháirtíocht idirnáisiúnta í RASLRES a bhfuil na grúpaí seo a leanas páirteach inti:

 • Coimisiún Forbartha an Iarthair – Éire
 • Action Renewables – Tuaisceart Éireann, an RA
 •  Environmental Research Institute, North Highland College – an Albain
 • Bardas Norsjö – an tSualainn
 • Oceanrainforest Teo – Oileáin Fharó
 •  VTT, Lárionad um Thaighde Teicniúil – an Fhionlainn

Úsáidfidh an tionscadal RASLRES an saineolas idirnáisiúnta fairsing seo agus eolas ar dhea chleachtas chun táirgeadh áitiúil bithmhaise agus réitigh bhithfhuinnimh chuimsitheacha, inbhuanaithe a chur ar fáil do phobail tuaithe, trí mheán cuspóirí tionscadail, lena n áirítear:

 •  Tástáil a dhéanamh ar thrí shamhail spreagtha margaidh atá deartha chun tacú le fás gnóthas nua agus bunaithe a bhíonn ag plé le fuinneamh in athnuaite
 •  Neamhspleáchas agus féin inbhuanaitheacht pobal tuaithe a chur chun cinn trí acmhainní breosla bithmhaise a tháirgtear go háitiúil a úsáid
 •  Gnóthais áitiúla a fhorbairt agus líon post a mhéadú i bpobail tuaithe trí fhuinneamh in athnuaite a fhorbairt go háitiúil
 •  Cabhrú le rialtais a spriocanna maidir le hastuithe ceaptha teasa a laghdú a bhaint amach trí úsáid bithmhaise mar fhuinneamh in athnuaite malartach a mhéadú

I mí na Nollag 2012 nuair a chríochnófar an tionscadal, cuirfear aschuir na réigiún comhpháirteach uile ar taispeáint.