New WDC Report Highlights Importance of Employment in Rural Areas around Carrick-on-Shannon

Proportion of Carrick-on-Shannon Workers Commuting over 50km is Highest of all Western Region Labour Catchments

Western Development Commission

New data showing the travel to work patterns of workers in Carrick-on-Shannon should be used to promote the area as an enterprise location and highlights the importance of employment in rural areas.

That’s according to a new report from the Western Development Commission (WDC) which analyses previously un-released Census data to present an in-depth study of travel patterns in Carrick-on-Shannon and the surrounding area.

Speaking at the launch of the report, Lisa McAllister, Chief Executive of the WDC said, “This is very valuable information as it provides robust analysis of key trends and will be of particular value to policy-makers so that future decisions about regional transport infrastructure and enterprise location are based on solid data.

The report, ‘Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region’, highlights the extensive Carrick-on-Shannon labour catchment and portrays the labour supply available around the county. The WDC says that it provides evidence-based analysis that should be used to inform regional policy-making, and that it will be an important source of information for employers, state development agencies and local and regional authorities.

Ms. Mc Allister said that while there has been a lot of debate on commuting patterns in the Dublin Area, up to now there has been relatively little knowledge of local and regional commuting patterns in the West of Ireland. “This report fills that gap and provides a much better understanding of where people live and work as well as the type of work that people do, all of which can better inform policy for enterprise location, as well as identifying education and training needs and transport requirements,” she said.

Deirdre Frost, Policy Analyst at the WDC who worked on the report said, “Employment in the Carrick-on-Shannon labour catchment is very geographically dispersed compared to other catchments reviewed in the Western Region. The report also shows the importance of employment in rural areas much of which is not agriculturally based. Within the Carrick-on-Shannon labour catchment, the town itself was the location for just 21.1% of employment whereas rural places in county Leitrim accounted for 45.1% of employment. This reflects the relatively small size of Carrick-on-Shannon town, as well as the rurality of its hinterland.”

Ms Frost added, “For this report we analysed travel to work patterns for Galway city, Ennis, Castlebar, Roscommon town, Sligo, Letterkenny and Carrick-on-Shannon and the data show that for Carrick-on-Shannon, the proportion of workers commuting long distances (in excess of 50km) is the highest of all the labour catchments.”

“It also showed that the age profile of those working in the labour catchment is one of the oldest of the labour catchments and that the proportion with a third level education in the Carrick-on-Shannon labour catchment at 36.3% is less than the nationally level of 43%.

Reflecting the relatively few opportunities for graduate employment within the town, there is a slightly higher share of those employed outside Carrick-on-Shannon town with a third level education than those employed within the town.

The report also found that the proportions at work in the various sectors of employment are not in line with the national average though the profile is similar to other catchments such as Roscommon. Proportionately twice as many work in agriculture compared to the national average, while the high proportion engaged in public administration and defence suggest a relatively high dependence on this sector, much of which is public sector employment.

Those living in the Carrick-on-Shannon labour catchment have a different socio-economic profile than the national average, for example only 32.5% are employers, professionals or managers, compared to 39.3% nationally.

Ms Frost concluded, “We welcome the Central Statistics Office’s (CSO) decision to release the data for this study which shows that the Western Region has huge potential to be a regionally smart economy that will help foster Ireland’s return to economic growth.”

Ends

Background Information

The WDC commissioned the National Institute for Spatial and Regional Analysis (NIRSA) at NUI Maynooth to examine in detail the commuting patterns of those at work in the Western Region. In this publication, Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region: A Profile of Seven Town Labour Catchments, the WDC draws on the NIRSA report to compile an examination of the travel to work patterns in each of the principal towns in the seven counties of the Western Region.

This present report identifies 45 labour catchments in the Western Region (counties Donegal, Sligo, Leitrim, Roscommon, Mayo, Galway and Clare) and provides a detailed labour market profile for seven towns; the largest town in each of the seven counties which comprise the Western Region; Galway, Ennis, Sligo, Letterkenny, Castlebar, Roscommon and Carrick-on-Shannon.

Leagann Tuarascáil nua an WDC Béim ar Thábhacht na Fostaíochta sna Ceantair Tuaithe timpeall ar Chora Droma Rúisc

Céatadán Oibrithe a dhéanann Comaitéireacht de bhreis agus 50km Níos Airde i gCora Droma Rúisc ná in aon Cheantar Saothair eile i Réigiún an Iarthair

– Coimisiún Forbartha an Iarthair

Ba chóir sonraí nua a léiríonn patrúin taistil chun na hoibre oibrithe i gCora Droma Rúisc a úsáid chun an ceantar a chur chun cinn mar shuíomh d’fhiontair agus léiríonn siad go soiléir tábhacht na fostaíochta i gceantair tuaithe.

Sin a thugtar le fios i dtuarascáil nua ó Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) ina ndearnadh anailís ar shonraí Daonáirimh nár scaoileadh go dtí seo d’fhonn staidéar domhain ar phatrúin taistil i gCora Droma Rúisc agus sna ceantair mórthimpeall air a chur ar fáil.

Agus í ag labhairt ag seoladh na tuarascála, dúirt Lisa McAllister, Príomhfheidhmeannach an WDC, “Is faisnéis thar a bheith luachmhar í an fhaisnéis seo mar cuireann sí anailís urrúnta ar threochtaí príomhúla ar fáil. Beidh sí an-tábhachtach do dhéantóirí beartais mar cuirfidh sí ar a gcumas cinntí faoin mbonneagar iompair réigiúnach agus faoi lonnú fiontar a bhunú ar shonraí cruinne amach anseo.”

Sa tuarascáil, ‘Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region’, tarraingítear aird ar cheantar saothair mór Chora Droma Rúisc, agus déantar cur síos ar an soláthar lucht saothair atá ar fáil ar fud an chontae. De réir an WDC, cuireann sí anailís fianaise-bhunaithe ar fáil ar chóir í a úsáid chun treoir a thabhairt do dhéanamh beartas réigiúnach, agus beidh sí ina foinse thábhachtach faisnéise d’fhostóirí, do ghníomhaireachtaí forbartha stáit agus d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha.

Mhínigh an tUasal McAllister, cé go ndearnadh a lán plé ar phatrúin chomaitéireachta i gCeantar Bhaile Átha Cliath, go dtí seo ní raibh mórán ar eolas faoi phatrúin chomaitéireachta áitiúla agus réigiúnacha in Iarthar na hÉireann. “Líonann an tuarascáil seo an bhearna sin agus cabhraíonn sí linn tuiscint i bhfad níos fearr a fháil ar cá háit a gcónaíonn agus a n-oibríonn daoine, agus ar an gcineál oibre a dhéanann siad. Leis an eolas sin uile, beimid in ann treoir níos fearr a thabhairt do bheartais maidir le lonnú fiontar agus beimid in ann riachtanais oideachais, oiliúna agus iompair a aithint,” a dúirt sí.

Dúirt Deirdre Frost, Anailíseoir Beartais leis an WDC a d’oibrigh ar an tuarascáil, “Tá fostaíocht i gceantar saothair Chora Droma Rúisc an-scaipthe amach i gcomparáid le ceantair saothair eile a scrúdaíodh i Réigiún an Iarthair. Léiríonn an tuarascáil tábhacht na fostaíochta i gceantair tuaithe chomh maith, agus tugann sí le fios nach mbaineann an chuid den fhostaíocht sin leis an talmhaíocht. I gceantar saothair Chora Droma Rúisc, ní raibh ach 21.1% den fhostaíocht suite sa bhaile féin, agus bhain 45.1% den fhostaíocht le ceantair tuaithe i gContae Liatroma. Is dócha go bhfuil sé sin mar thoradh ar mhéid sách beag bhaile Chora Droma Rúisc, agus cineál tuaithe na gceantar mórthimpeall air.”

Dúirt an tUasal Frost freisin, “Don tuarascáil seo rinneamar anailís ar phatrúin taistil chun na hoibre do chathair na Gaillimhe, d’Inis, do Chaisleán an Bharraigh, do bhaile Ros Comáin, do Shligeach, do Leitir Ceanainn agus do Chora Droma Rúisc, agus léiríonn na sonraí gurb é Cora Droma Rúisc an ceantar saothair ina bhfuil an céatadán is airde oibrithe a dhéanann comaitéireacht fhada (níos mó ná 50km).”

“Léirigh sí freisin go bhfuil próifíl aoise na ndaoine a oibríonn sa cheantar saothair ar cheann de na próifílí is sine sna ceantair saothair uile, agus go bhfuil céatadán na ndaoine le hoideachas tríú leibhéal i gceantar saothair Chora Droma Rúisc, 36.3%, níos lú ná an leibhéal náisiúnta de 43%.”

Rud a léiríonn an easpa deiseanna fostaíochta do chéimithe sa bhaile ná go bhfuil sciar na ndaoine le hoideachas tríú leibhéal atá fostaithe lasmuigh de bhaile Chora Droma Rúisc beagán níos mó ná sciar na ndaoine leis an oideachas sin atá fostaithe laistigh den bhaile.

Fuair an tuarascáil nach dtéann na céatadáin daoine a oibríonn in earnálacha fostaíochta éagsúla leis an meán náisiúnta ach oiread, cé go bhfuil an phróifíl cosúil le ceantair saothair eile cosúil le Ros Comáin. Tá céatadán na ndaoine a oibríonn i dtalmhaíocht dhá uair níos mó ná an meán náisiúnta, agus tugann an coibhneas ard oibrithe atá gafa le riarachán poiblí agus cosaint le fios go bhfuiltear ag brath go mór ar an earnáil seo, is fostaíocht earnála poiblí í den chuid is mó.

Tá próifíl shocheacnamaíoch na ndaoine a mhaireann i gceantar saothair Chora Droma Rúisc éagsúil ón meán náisiúnta freisin; mar shampla, níl ach 32.5% de na daoine sin ina bhfostóirí, ina ngairmithe nó ina mbainisteoirí i gcomparáid le 39.3% de dhaoine go náisiúnta.

Mar fhocal scoir, dúirt an tUasal Frost, “Cuirimid fáilte mhór roimh chinneadh na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO) na sonraí don staidéar seo a scaoileadh, staidéar a léiríonn go bhfuil ar chumas Réigiún an Iarthair gníomhú mar gheilleagar stuama réigiúnach a chabhróidh le hÉirinn fás geilleagrach a bhaint amach arís.”

 

Faisnéis chúlra

Choimisiúnaigh an WDC an Institiúid Náisiúnta um Anailís Spásúil agus Réigiúnach (NIRSA) ag OÉ Má Nuad chun mionscrúdú a dhéanamh ar p