New WDC Report Highlights Important Travel to Work Patterns in County Mayo

High proportion of workers living in Castlebar labour catchment travel more than 50km to work

Western Development Commission

New data showing the travel to work patterns of workers in Castlebar should be used to inform future transport planning decisions and to promote the area as an enterprise location.

That’s according to a new report from the Western Development Commission (WDC) which analyses previously un-released Census data to present an in-depth study of travel to work patterns in Castlebar and the surrounding area.

Speaking at the launch of the report, Lisa McAllister, Chief Executive of the WDC said, “This is very valuable information as it provides robust analysis of travel patterns and will be of particular value to policy-makers so that future decisions about regional transport infrastructure and enterprise location are based on solid data.

“The report illustrates some interesting findings such as the fact that 94% of those living in the Castlebar labour catchment, work in some part of county Mayo. Of these 45% work in Castlebar and nearly a third work in rural parts of county Mayo. The report also shows the travel to work patterns between Castlebar and Ballina. For example 2.4% of those living in the Castlebar labour catchment work in Ballina and 5.2% of those who live in the Ballina labour catchment work in Castlebar. The two towns are linked hubs under the National Spatial Strategy (NSS),” she added.

The report, ‘Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region’, highlights the extensive Castlebar labour catchment and portrays the labour supply available around the county. The WDC says that it provides evidence-based analysis that should be used to inform regional policy-making, and that it will be an important source of information for employers, state development agencies and local and regional authorities.

Ms. Mc Allister said that while there has been a lot of debate on commuting patterns in the Dublin Area, up to now there has been relatively little knowledge of local and regional commuting patterns in the West of Ireland. “This report fills that gap and provides a much better understanding of where people live and work as well as the type of work that people do, all of which can better inform policy for enterprise location, as well as identifying education and training needs and transport requirements,” she said.

Deirdre Frost, Policy Analyst at the WDC who worked on the report said, “The Castlebar labour catchment extends across much of central county Mayo while to the west of the county, Westport is a more important location for employment and to the north, Ballina is the most important employment centre. The labour catchment of Galway city extends into south county Mayo to border that of the Castlebar labour catchment.

“We know that people are willing to drive lengthy distances to access employment in Galway city. For example the report notes that 230 people commute from the Castlebar labour catchment to Galway city to work,” she added.

The report also found that the age profile of the Castlebar labour catchment is one of the oldest in the Western Region and that the proportion with a third level education or higher and living in the Castlebar labour catchment is lower than that of the State, 38.6% and 43% respectively. However, of those working in the town of Castlebar, 40.7% have completed third level education or higher.

The proportions at work in the various sectors of employment in the town are not in line with the national average. Education, health and social work is the major sector of employment and much of this is public sector employment: it accounts for 25.5% of employment compared to 19.5% nationally. This is due in part to the presence of Galway-Mayo Institute of Technology and Mayo General Hospital in Castlebar. Furthermore, 24.7% of the workforce is engaged in commerce, lower than the State average.

Ms Frost concluded, “We welcome the Central Statistics Office’s (CSO) decision to release the data for this study which shows that the Western Region has huge potential to be a regionally smart economy that will help foster Ireland’s return to economic growth.”

Background Information

The WDC commissioned the National Institute for Spatial and Regional Analysis (NIRSA) at NUI Maynooth to examine in detail the commuting patterns of those at work in the Western Region. In this publication, Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region: A Profile of Seven Town Labour Catchments, the WDC draws on the NIRSA report to compile an examination of the travel to work patterns in each of the principal towns in the seven counties of the Western Region.

This present report identifies 45 labour catchments in the Western Region (counties Donegal, Sligo, Leitrim, Roscommon, Mayo, Galway and Clare) and provides a detailed labour market profile for seven towns; the largest town in each of the seven counties which comprise the Western Region; Galway, Ennis, Sligo, Letterkenny, Castlebar, Roscommon and Carrick-on-Shannon.

 

Tarraingíonn Tuarascáil nua an WDC Aird ar Phatrúin Thábhachtacha Taistil chun na hOibre i gContae Mhaigh Eo

Céatadán ard oibrithe a mhaireann i gceantar saothair Chaisleán an Bharraigh ag taisteal breis agus 50km chun na hoibre

– Coimisiún Forbartha an Iarthair

Ba chóir sonraí nua a léiríonn patrúin taistil chun na hoibre oibrithe i gCaisleán an Bharraigh a úsáid chun treoir a thabhairt do chinntí amach anseo maidir le pleanáil iompair agus chun an ceantar a chur chun cinn mar shuíomh d’fhiontair.

Sin a thugtar le fios i dtuarascáil nua ó Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) ina ndearnadh anailís ar shonraí Daonáirimh nár scaoileadh go dtí seo d’fhonn staidéar domhain ar phatrúin taistil chun na hoibre i gCaisleán an Bharraigh agus sna ceantair mórthimpeall air a chur ar fáil.

Agus í ag labhairt ag seoladh na tuarascála, dúirt Lisa McAllister, Príomhfheidhmeannach an WDC, “Is faisnéis thar a bheith luachmhar í an fhaisnéis seo mar cuireann sí anailís urrúnta ar threochtaí príomhúla ar fáil. Beidh sí an-tábhachtach do dhéantóirí beartais mar cuirfidh sí ar a gcumas cinntí faoin mbonneagar iompair réigiúnach agus faoi lonnú fiontar a bhunú ar shonraí cruinne amach anseo.”

“Sa tuarascáil, leagtar béim ar roinnt torthaí suimiúla, mar shampla, oibríonn 94% de na daoine a mhaireann i gceantar saothair Chaisleán an Bharraigh áit éigin i gcontae Mhaigh Eo. Maidir leis na hoibrithe seo, oibríonn 45% i gCaisleán an Bharraigh, agus oibríonn beagnach aon trian díobh i gceantair tuaithe i gcontae Mhaigh Eo. Léiríonn an tuarascáil na patrúin taistil chun na hoibre idir Caisleán an Bharraigh agus Béal an Átha freisin. Mar shampla, oibríonn 2.4% de na daoine a mhaireann i gceantar saothair Chaisleán an Bharraigh i mBéal an Átha, agus oibríonn 5.2% de na daoine a mhaireann i gceantar saothair Bhéal an Átha i gCaisleán an Bharraigh. Is moil nasctha iad an dá bhaile seo faoin Straitéis Spáis Náisiúnta (SSN),” a dúirt sí freisin.

Sa tuarascáil, ‘Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region’, tarraingítear aird ar cheantar saothair mór Chaisleán an Bharraigh agus déantar cur síos ar an soláthar lucht saothair atá ar fáil ar fud an chontae. De réir an WDC, cuireann sí anailís fianaise-bhunaithe ar fáil ar chóir í a úsáid chun treoir a thabhairt do dhéanamh beartas réigiúnach, agus beidh sí ina foinse thábhachtach faisnéise d’fhostóirí, do ghníomhaireachtaí forbartha stáit agus d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha.

Mhínigh an tUasal McAllister, cé go ndearnadh a lán plé ar phatrúin chomaitéireachta i gCeantar Bhaile Átha Cliath, go dtí seo ní raibh mórán ar eolas faoi phatrúin chomaitéireachta áitiúla agus réigiúnacha in Iarthar na hÉireann. “Líonann an tuarascáil seo an bhearna sin agus cabhraíonn sí linn tuiscint i bhfad níos fearr a fháil ar cá háit a gcónaíonn agus a n-oibríonn daoine, agus ar an gcineál oibre a dhéanann siad. Leis an eolas sin uile, beimid in ann treoir níos fearr a thabhairt do bheartais maidir le lonnú fiontar agus beimid in ann riachtanais oideachais, oiliúna agus iompair a aithint,” a dúirt sí.

Dúirt Deirdre Frost, Anailíseoir Beartais leis an WDC a d’oibrigh ar an tuarascáil, “Clúdaíonn ceantar saothair Chaisleán an Bharraigh an-chuid de lár chontae Mhaigh Eo. In iarthar an chontae tá Cathair na Mart níos tábhachtaí ó thaobh na fostaíochta de, agus sa tuaisceart is é Béal an Átha an lárionad fostaíochta is tábhachtaí. Clúdaíonn ceantar saothair chathair na Gaillimhe cuid de dheisceart chontae Mhaigh Eo agus tá teorainn aige le ceantar saothair Chaisleán an Bharraigh.”

“Tá a fhios againn go bhfuil daoine toilteanach achair fhada a thiomáint chun teacht ar fhostaíocht i gcathair na Gaillimhe. Mar shampla, léiríonn an tuarascáil go ndéanann 230 duine comaitéireacht ó cheantar saothair Chaisleán an Bharraigh go cathair na Gaillimhe le haghaidh na hoibre,” a dúirt sí.

Fuair an tuarascáil freisin go bhfuil próifíl aoise cheantar saothair Chaisleán an Bharraigh ar cheann de na próifílí is sine i Réigiún an Iarthair, agus go bhfuil céatadán na ndaoine le hoideachas tríú leibhéal nó níos airde a chónaíonn i gceantar saothair Chaisleán an Bharraigh níos lú ná an céatadán sa Stát i gcoitinne, 38.6% agus 43% faoi seach. Mar sin féin, chríochnaigh 40.7% de na daoine a oibríonn i mbaile Chaisleán an Bharraigh oideachas tríú leibhéal nó níos airde.

Ní théann céatadáin na ndaoine a oibríonn in earnálacha fostaíochta éagsúla sa bhaile leis an meán náisiúnta. Is í an earnáil oideachais, sláinte agus oibre sóisialta an earnáil fostaíochta is tábhachtaí, agus is fostaíocht earnála poiblí atá i gceist leis den chuid is mó: baineann 25.5% den fhostaíocht leis an earnáil seo i gcomparáid le 19.5% go náisiúnta. Go páirteach, tharla sé sin toisc go bhfuil Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Mhaigh Eo agus Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo suite i gCaisleán an Bharraigh. Lena chois sin, tá 24.7% den lucht oibre gafa le tráchtáil, níos lú ná meán an Stáit.

Mar fhocal scoir, dúirt an tUasal Frost, “Cuirimid fáilte mhór roimh chinneadh na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO) na sonraí don staidéar seo a scaoileadh, staidéar a léiríonn go bhfuil ar chumas Réigiún an Iarthair gníomhú mar gheilleagar stuama réigiúnach a chabhróidh le hÉirinn fás geilleagrach a bhaint amach arís.”

Faisnéis chúlra

Choimisiúnaigh an WDC an Institiúid Náisiúnta um Anailís Spásúil agus Réigiúnach (NIRSA) ag OÉ Má Nuad chun mionscrúdú a dhéanamh ar phatrúin chomaitéireachta na ndaoine a oibríonn i Réigiún an Iarthair. San fhoilseachán seo, Travel to Work and Labour Catchments in the Western Region: A Profile of Seven Town Labour Catchments, úsáideann an WDC tuarascáil an NIRSA chun imscrúdú a dhéanamh ar na patrúin taistil chun na hoibre i ngach ceann de na bailte príomhúla sna seacht gcontae i Réigiún an Iarthair.

Aithníonn an tuarascáil seo 45 ceantar saothair i Réigiún an Iarthair (contaetha: Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, Ros Comáin, Maigh Eo, Gaillimh agus an Clár) agus tugann sé próifíl mhionchruinn den mhargadh saothair sna seacht mbaile is mó sna seacht gcontae atá i Réigiún an Iarthar: Gaillimh, Inis, Sligeach, Leitir Ceanainn, Caisleán an Bharraigh, Ros Comáin agus Cora Droma Rúisc.