This statement relates to our privacy practices in connection with this website. We are not responsible for the content or privacy practices of other websites. Some technical terms used in this statement are explained at the end of this page.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais i leith an láithreáin ghréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar cleachtais phríobháideachais aon láithreáin nasctha eile. Tugtar míniú ag deireadh an leathanaigh seo ar roinnt de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo.

General Statement

The Western Development Commission (WDC) respects your rights to privacy, and will not collect any personal information about you on this website without your clear permission. Any personal information which you volunteer to the WDC will be treated with the highest standards of security and confidentiality, strictly in accordance with the Data Protection Acts, 1998 and 2003.

Ráiteas Ginearálta

Tá meas ag Coimisiún Forbartha an Iarthair (CFI) ar na cearta chun príobháideachta agat, agus ní bhaileoidh sé aon eolas pearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo gan cead soiléir a fháil uait. Caithfear le haon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil do CFI leis na caighdeáin slándála agus rúndachta is airde agus cloífear go daingean le hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998 agus 2003

Collection and use of personal information

The WDC does not collect any personal data about you on this website, apart from information you volunteer (for example by emailing us or joining the discussion forum) Any information which you provide in this way is not made available to any third parties and is used by the WDC only in line with the purpose for which you provided it.

Eolas pearsanta a bhailiú agus a úsáid

Ní bhailíonn CFI aon sonraí pearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo, ach amháin an t-eolas a thugann tú dúinn as do chonlán féin (mar shampla, trí ríomhphost a chur chugainn nó trí dhul isteach sa bhfóram díospóireachta). Aon eolas a sholáthraíonn tú ar an gcaoi seo, ní chuirtear ar fáil do thríú páirtithe é agus ní úsáideann CFI é ach amháin de réir an chuspóra atá beartaithe dó.

Collection and Use of technical information

Technical details in connection with visits to this website are logged for our statistical purposes. No information is collected that could be used by us to identify website visitors. The technical details logged are confined to the following items:

* the IP address of the visitors web server

* the top level domain name used (for example .ie, .com, .org, .net)

* the previous website address from which the visitors reached us, including any search items used

* clickstream data which shows the traffic of visitors around this website (for example pages accessed and documents downloaded)

* any searches executed while on our website

* the type of web browser used by the website visitor

The WDC makes no attempt to identify individual visitors, or to associate the technical details listed above with any individual. It is the policy of the WDC never to disclose such technical information in respect of individual website visitors to any third party visitor unless obliged to disclose such information by a rule of law. The technical information will be used only by the WDC and only for statistical and other administrative purposes. You should note that technical details, which we cannot associate with any identifiable individual, do not constitute “ personal data “ for the purposes of the Data Protection Acts 1988 amp; 2003. This website does not use cookies.

Eolas teicniúil a bhailiú agus a úsáid

Déantar sonraí teicniúla áirithe maidir le cuairteanna ar an láithreán gréasáin seo a logáil chun críocha staitistiúla. Ní bhailítear aon eolas a d’fhéadfaimis a úsáid chun cuairteoirí ar an láithreán gréasáin a aithint. Níl i gceist leis na sonraí teicniúla a dhéantar a logáil ach na rudaí seo a leanas:

* seoladh IP na ndaoine a thugann cuairt ar an bhfreastalaí gréasáin

* an t-ainm barrleibhéil fearainn a úsáidtear (mar shampla .ie, .com, .org, .net)

* seoladh an láithreán gréasáin a d’úsáid na cuairteoirí chun muid a bhaint amach, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh

* sonraí conaire cliceála a thaispeánann trácht cuairteoirí ar fud an láithreáin ghréasáin seo (mar shampla leathanaigh a úsáideadh agus doiciméid a íoslódáladh)

* aon chuardaigh a rinne cuairteoirí nuair a bhí siad ar an láithreán gréasáin

* an cineál brabhsálaí gréasáin a d’úsáid an cuairteoir ar an láithreán gréasáin

Ní dhéanann CFI aon iarracht chun cuairteoirí aonair a aithint, nó chun na sonraí teicniúla atá liostaithe thuas a cheangal le haon duine aonair. Tá sé de chuspóir ag CFI nach ndéanfaidh sé riamh na sonraí teicniúla sin, i leith cuairteoirí aonair ar an láithreán gréasáin, a nochtadh d’aon chuairteoir tríú páirtithe, ach amháin dá mba rud é de réir rialach dlí gur gá dó é seo a dhéanamh. Ní úsáidfidh CFI an t-eolas teicniúil ach amháin chun críocha staitistiúla agus chun críocha riaracháin eile. Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach ionann sonraí teicniúla, nach féidir linn a cheangal le haon duine aonair a d’fhéadfaí a aithint, agus “ sonraí pearsanta “ chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Ní úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin.

For Further Information

Further information can be obtain by:

E-mail: info@wdc.ie

Tel: 094 9861441.

Eolas Breise

Is féidir eolas breise a fháil trí:

Ríomhphost: info@wdc.ie

Teileafón: 094 9861441

Glossary of technical terms used

Web Browser

The piece of software you use to read web pages. Examples are Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera.

Gluais de na téarmaí teicniúla a úsáidtear

Freastalaí Gréasáin

Na bogearraí a úsáideann tú chun leathanaigh ghréasáin a léamh. Sampla díobh seo is ea Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

IP Address

The identifying details for your computer (or your internet company’s computer) expressed in “internet protocol” code (for example 192.168.72.34). Every computer connected to the web has a unique IP address, although the address may not be the same every time a connection is made.

Seoladh IP

Sonraí aitheantais an ríomhaire agat (nó an ríomhaire ag an gcuideachta idirlín agat) a scríobhtar i gcód “prótacal idirlín” (mar shampla 192.168.72.34). Tá a sheoladh IP féin ag gach ríomhaire atá nasctha leis an ngréasán, cé nach ndéanfar an seoladh céanna a úsáid gach uair a cheanglófar leis an ngréasán.

Cookies

Small pieces of information, stored in simple text files, placed on your computer by a website. Cookies can be read by the website on your subsequent visits. The information stored in a cookie may relate to your browsing habits on the web page, or a unique identification number so that the web site can “remember” you on your return visit. Generally speaking cookies do not contain personal information from which you can be identified, unless you have furnished such information to the web site. More information

Fianáin

Píosaí beaga eolais, a stóráiltear i dtéacschomhaid shimplí, a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Is féidir leis an láithreán gréasáin na fianáin a léamh nuair a thugtar cuairt air arís. D’fhéadfadh an t-eolas a stóráiltear i bhfianán a bheith bainteach le do nósanna brabhsála ar an láithreán gréasáin, nó le huimhir shainiúil aitheantais a úsáideann an láithreán gréasáin chun tú a “aithint” nuair a thugann tú cuairt air arís. De ghnáth, níl eolas pearsanta i bhfianáin a d’fhéadfadh tú a aithint, ach amháin dá mba rud é gur thug tú an t-eolas seo go dtí an láithreán gréasáin. Tuilleadh Eolais