Request for Sumbissions

Request for Sumbissions
Official Languages Act 2003
Preparation of a Second Draft Scheme by
Western Development Commission (WDC)

The WDC propose to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

The WDC now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c.8pages.) . Ideally submissions, which will be made available on the Department’s website, should be forwarded electronically to carolinecoffey@wdc.ie or alternatively they may be posted to:

Caroline Coffey
Corporate Services
Western Development Commission
Dillon House
Ballaghaderreen
Co. Roscommon

Information in relation to the WDc is available at www.wdc.ie

The latest date for receipt of representations is 5pm on Monday 12th April 2010.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Community Rural and Gaeltacht Affairs website www.pobail.ie

Aighneachtaí á lorg
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
An Dara Dréacht-Scéim á Hullmhú ag an
Coimisiún Forbartha an Iarthair (CFI)

Tá i gceist ag CFI an dara dréacht scéim a dhreáchtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fail nios mó are sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh said ar chaighdeán níos airdre.

Ta aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag CFI anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóír nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c.8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaither, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin na Roinne, a sheoladh isteach go leictreonach chuig carolinecoffey@wdc.ie

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig:

Caroline Coffey
Teach Dillon,
Bealach an Doirín,
Co Ros Comáin

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na sierbhísí arna soláthar don phobal ag CFI ar fáil ar www.wdc.ie.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00pm are 12 Aibreán, 2010.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta www.pobail.ie.