Sochar maith le baint ag comaitéirí, turasóirí agus fiontair as Conair Iarnróid an Iarthair Coimisiún Forbartha an Iarthair

Deir Príomhfheidhmeannach Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), Lisa McAllister, go bhfeabhsóidh athoscailt na seirbhísí iarnróid idir Baile Átha an Rí agus Inis, atá beartaithe do mhí Mheán Fómhair, go mór an córas iompair idir na réigiúin agus go méadóidh sé go mór an ghníomhaíocht eacnamaíoch idir na bailte agus na sráidbhailte atá suite in aice an iarnróid sin.

Bhí Iníon McAllister ag labhairt ag comhdháil Choimisiún Forbartha an Iarthair, Sustainable Regional Transport at a time of Economic Constraint, i gClár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo, Dé hAoine, an 1 Bealtaine.

“Is é seo go díreach an cineál togra bonneagair atá de dhíth chun cur leis an mais chriticiúil san Iarthar, agus tá sé ríthábhachtach d’fhorbairt níos cothroime a dhéanamh ar na réigiúin. Is é an buntáiste is mó a bheidh le baint as Conair Iarnróid an Iarthair, an t-iarnród ó Shligeach chuig an Deisceart trí Ghaillimh, ná go mbeidh teacht níos fearr ag comaitéirí, ag turasóirí agus ag lucht fiontair ar áiteanna sa réigiún ar bhealach a oireann níos fearr don timpeallacht.”

Osclófar cuid a haon de i mí Mheán Fómhair le seirbhísí idir Baile Átha an Rí agus Inis, rud a chiallaíonn go mbeidh daoine in ann taisteal ó Ghaillimh go hInis, go Luimneach agus as sin ar aghaidh chuig Corcaigh, Trá Lí, Ros Láir agus Port Láirge. Deir an WDC go n-osclófar cuid a dó, le seirbhísí ó Bhaile Átha an Rí go Clár Chlainne Mhuiris trí Thuaim, gréasán Mhaigh Eo, lena mbeidh daoine in ann taisteal ó Bhéal an Átha, ó Chaisleán an Bharraigh agus ó Chathair na Mart chuig an Lár-Iarthar agus chuig Deisceart na tíre.

Deir Iníon Mc Allister go bhfuil WDC thar a bheith sásta mar gheall ar an tseirbhís nua lastais iarnróid ó Bhéal an Átha go Baile Átha Cliath atá le tosú san fhómhar. Deir sí go gcuideoidh an tseirbhís nua seo, atá á cur chun cinn de bharr riachtanais tionscail easpórtála i Maigh Eo, le fás easpórtáil-bhunaithe an cheantair, rud atá de dhíth ar an tír in am an ghátair seo. Seirbhís do thrácht lastais ón Iarthar a bheidh ann, a bhainfidh tromfheithiclí earraí de bhóithre atá plódaithe le feicthiclí. Nuair a osclófar an chuid sin den iarnród chuig Clár Chlainne Mhuiris beifear in ann trácht lastais a chur ar atreo ó Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo síos le cósta an Iarthar chuig calafoirt Phort Láirge agus Ros Láir, rud a mhaolóidh an tranglam ar gréasán iarnróid an Oirthir.

“Ó bunaíodh an WDC táimid ag brústocaireacht go mór le haghaidh infheistíochta sa bhonneagar, go háirithe i mbonneagar ‘táirgiúil’ cosúil le teileachumarsáid, fuinneamh agus iompar,” a deir Deirdre Frost, Anailíseoir Polasaí leis an WDC. “Is é an cineál seo infheistíochta a chuideos le hacmhainn táirgíochta an réigiúin a

fheabhsú agus a thabharfas deis don réigiún cuidiú leis an bhfás náisiúnta eacnamaíochta. Ar an obair atá déanta againn tá aighneachtaí chuig an Athbhreithniú Straitéiseach Iarnróid agus rannpháirtíocht sa Mheitheal Saineolaithe maidir le Conair Iarnróid an Iarthair,” a deir sí.

Molann an WDC nach mór roinnt nithe a leagan síos sna míonna atá romhainn amach má táimid le líon na bpaisinéirí a uasmhéadú. Creidtear nach mór sceidil agus cláir ama a leagan amach a fhreastalaíonn ar éileamh na gcustaiméirí agus nach mór don rothstoc a bheith ar chaighdeán ard, gur chóir áiseanna ‘páirceáil agus taistil” a bheith ann, mar aon le praghsáil chruthaitheach agus margaíocht éifeachtach chun poiblíocht a dhéanamh ar na seirbhísí nua iarnróid.

Creideann an WDC freisin go mbeidh leas mór le baint ag an turasóireacht, earnáil thábhachtach do gheilleagar an réigiúin, as an tseirbhís nua. Deir sé nach mór teacht a bheith ag turasóirí ar chórais mhaithe iompair chuig an réigiún agus laistigh de agus go mbíonn an-tábhacht leis sin nuair is saoirí gearra a bhíonn i gceist. Tarraingeoidh an tseirbhís nua aird ar bhailte agus cuirfidh sé lena gcáil agus leis na deiseanna a bheidh acu ioncam a ghiniúint ón turasóireacht. Ina theannta sin, beidh turasóirí thar tír isteach in ann teacht i dtír i Ros Láir agus taisteal ar traein ansin ar fud na hÉireann ón Oirdheisceart chuig an Iarthar agus ar ais chuig an Oirthear, rud a chruthóidh táirge maith turasóireachta.

“Is luach maith ar airgead é seirbhísí ar Chonair Iarnróid an Iarthair a chur ar bun arís ós rud é nach raibh de chostais ag baint leis ach iarnród agus comharthaí a dheisiú agus rothstoc a chur ar fáil. Anois go bhfuil 30 bliain ann ó bhí seirbhís ag rith ar an líne sin, cuirfear go leor deiseanna ar fáil don réigiún,” arsa Iníon McAllister.

Críoch

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Lisa McAllister, Príomhfheidhmeannach WDC, 086 771 9969
Nó Deirdre Frost, Anailíseoir Polasaí WDC 086 605 3317
Nó Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217