AGREEMENT BETWEEN USER AND Western Development Commission

The Western Development Commission website is comprised of various Web pages operated by Western Development Commission.
The Western Development Commission web Site is offered to you conditioned on your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your use of the Western Development Commission website constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices.

COMHAONTÚ IDIR AN ÚSÁIDEOIR AGUS Coimisiún Forbartha an Iarthair

Tá leathanaigh éagsúla Ghréasáin ina bpáirt de láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a bhfuil á oibriú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair.
Déantar Láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a thairiscint duit ar an gcoinníoll go nglacfaidh tú mar atá siad leis na téarmaí, coinníollacha agus fógraí anseo feasta. Trí láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid, aontaíonn tú go mbeidh tú faoi cheangal na dtéarmaí, na gcoinníollacha agus na bhfógraí seo go léir.

MODIFICATION OF THESE TERMS OF USE

Western Development Commission reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which the Western Development Commission website is offered, including but not limited to the charges associated with the use of the Western Development Commission website.

MAOLÚ AR NA TÉARMAÍ ÚSÁIDE SEO

Forchoimeádann Coimisiún Forbartha an Iarthair an ceart aige féin chun na téarmaí, coinníollacha agus fógraí a athrú, faoina ndéantar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a thairiscint, lena n-áirítear na táillí a bhaineann le láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid, ach gan a bheith teoranta dóibh.

LINKS TO THIRD PARTY SITES

The Western Development Commission website may contain links to other websites (“Linked Sites”). The Linked Sites are not under the control of Western Development Commission and is not responsible for the contents of any Linked Site, including without limitation any link contained in a Linked Site, or any changes or updates to a Linked Site. Western Development Commission is not responsible for webcasting or any other form of transmission received from any Linked Site. Western Development Commission is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Western Development Commission of the site or any association with its operators.

NAISC LE LÁITHREÁIN THRÍÚ PÁIRTÍ

D’fhéadfadh naisc le láithreáin ghréasáin eile (”Láithreáin Nasctha”) a bheith ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair. Níl aon smacht ag Coimisiún Forbartha an Iarthair ar na Láithreáin Nasctha agus níl sé freagrach as an ábhar atá orthu, lena n-áirítear gan teorainn aon nasc atá ar Láithreán Nasctha, nó aon athruithe nó nuashonruithe ar Láithreán Nasctha. Níl Coimisiún Forbartha an Iarthair freagrach as chraoladh ar an ngréasán nó aon saghas tarchuir eile a thagann ó aon Láithreán Nasctha. Tá na naisc seo á soláthar duit ag Coimisiún Forbartha an Iarthair mar áis amháin, agus ní thugtar le tuiscint, trí nasc a sholáthar, go dtacaíonn Coimisiún Forbartha an Iarthair leis an láithreán nasctha ná go bhfuil baint aige leis na hoibreoirí.

NO UNLAWFUL OR PROHIBITED USE

As a condition of your use of the Western Development Commission website, you warrant to Western Development Commission that you will not use the Western Development Commission website for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices. You may not use the Western Development Commission website in any manner which could damage, disable, overburden, or impair the Western Development Commission website or interfere with any other party’s use and enjoyment of the Western Development Commission website. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available or provided for through the Western Development Commission websites.

ÚSÁID NEAMHDHLEATHACH NÓ CHOISCTHE AR BITH

Mar choinníoll le láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid, tugann tú ráthaíocht do Choimisiún Forbartha an Iarthair nach n-úsáidfidh tú láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair le haghaidh aon chuspóra atá neamhdhleathach nó atá coiscthe faoi na téarmaí, coinníollacha agus fógraí seo. Ní féidir leat láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid i mbealach ar bith a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh dó, nó a d’fhéadfadh é a dhíchumasú, a ró-ualú nó dochar a dhéanamh dó nó a d’fhéadfadh cur isteach ar aon pháirtithe eile agus láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair á úsáid acu agus taitneamh á bhaint acu as. Ní féidir leat aon ábhair nó eolas a fháil nó ní féidir leat iarracht a dhéanamh aon ábhair nó eolas a fháil, ar dhóigh ar bith, nach bhfuil curtha ar fáil d’aon ghnó nó nach ndéantar foráil dóibh d’aon ghnó trí láithreáin ghréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair.

USE OF COMMUNICATION SERVICES

The Western Development Commission website may contain bulletin board services, chat areas, news groups, forums, communities, personal web pages, calendars, and/or other message or communication facilities designed to enable you to communicate with the public at large or with a group (collectively, “Communication Services”), you agree to use the Communication Services only to post, send and receive messages and material that are proper and related to the particular Communication Service. By way of example, and not as a limitation, you agree that when using a Communication Service, you will not:

•    Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity)
of others.
•    Publish, post, upload, distribute or disseminate any inappropriate, profane, defamatory, infringing, obscene,
indecent or unlawful topic, name, material or information.
•    Upload files that contain software or other material protected by intellectual property laws (or by rights of privacy
of publicity) unless you own or control the rights thereto or have received all necessary consents.
•    Upload files that contain viruses, corrupted files, or any other similar software or programs that may damage the
operation of another’s computer.
•    Advertise or offer to sell or buy any goods or services for any business purpose, unless such Communication
Service specifically allows such messages.
•    Conduct or forward surveys, contests, pyramid schemes or chain letters.
•    Download any file posted by another user of a Communication Service that you know, or reasonably should know,
cannot be legally distributed in such manner.
•    Falsify or delete any author attributions, legal or other proper notices or proprietary designations or labels of the
origin or source of software or other material contained in a file that is uploaded.
•    Restrict or inhibit any other user from using and enjoying the Communication Services.
•    Violate any code of conduct or other guidelines which may be applicable for any particular Communication Service.
•    Harvest or otherwise collect information about others, including e-mail addresses, without their consent.
•    Violate any applicable laws or regulations.

Western Development Commission has no obligation to monitor the Communication Services. However, Western Development Commission reserves the right to review materials posted to a Communication Service and to remove any materials in its sole discretion. Western Development Commission reserves the right to terminate your access to any or all of the Communication Services at any time without notice for any reason whatsoever.
Western Development Commission reserves the right at all times to disclose any information as necessary to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, in Western Development Commission’s sole discretion.

Always use caution when giving out any personally identifying information about yourself or your children in any Communication Service. Western Development Commission does not control or endorse the content, messages or information found in any Communication Service and, therefore, Western Development Commission specifically disclaims any liability with regard to the Communication Services and any actions resulting from your participation in any Communication Service. Managers and hosts are not authorized Western Development Commission spokespersons, and their views do not necessarily reflect those of Western Development Commission.

Materials uploaded to a Communication Service may be subject to posted limitations on usage, reproduction and/or dissemination. You are responsible for adhering to such limitations if you download the materials.

SEIRBHÍSÍ CUMARSÁIDE A ÚSÁID

D’fhéadfadh seirbhísí clár fógraí, seomraí comhrá, grúpaí nuachta, fóraim, pobail, láithreáin ghréasáin phearsanta, féilirí, agus/nó saoráidí teachtaireachta nó cumarsáide eile a bheith ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair, atá ceaptha chun é a chur ar do chumas cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal i gcoitinne nó le grúpa (“Seirbhísí Cumarsáide” i dteannta a chéile), agus aontaíonn tú nach n-úsáidfidh tú na Seirbhísí Cumarsáide ach amháin chun teachtaireachtaí agus ábhar a chur suas, a sheoladh agus a ghlacadh, atá i gceart, agus a bhaineann leis an tSeirbhís áirithe Chumarsáide. Mar shampla, agus ní mar theorainn, aontaíonn tú, agus Seirbhís Chumarsáide á húsáid agat:

•    Nach ndéanfaidh tú daoine eile a aithisiú, drochíde a imirt orthu, iad a chiapadh, a leanúint nó a bhagairt, nó a
gcearta dlíthiúla (cearta chun príobháideachta agus cearta chun poiblíochta ina measc) a shárú ar dhóigh eile.
•    Nach ndéanfaidh tú aon topaic, ainm, ábhar nó eolas a bhfuil míchuí, diamhaslach, clúmhillteach, sáraitheach,
gáirsiúil, mígheanasach nó neamhdhleathach a fhoilsiú, a chur suas, a uaslódáil, a dháileadh nó a scaipeadh.
•    Nach ndéanfaidh tú comhaid a uaslódáil a bhfuil bogearraí nó ábhar eile iontu, a chosnaítear faoi dhlíthe maoine
intleachtúla  (nó faoi cearta chun príobháideachta maidir le poiblíochta) ach amháin más rud é gur leatsa na
cearta agabhann leo, go bhfuil na cearta sin á rialú agat nó go bhfuil an toiliú ábhartha riachtanach faighte agat.
•    Nach ndéanfaidh tú comhaid a bhfuil víris orthu a uaslódáil, nó comhaid thruaillithe, nó bogearraí nó cláir dá
samhail a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh do ríomhaire dhuine eile.
•    Nach ndéanfaidh tú aon earraí nó seirbhísí a fhógairt nó a chur ar díol, chun críocha gnó, ach amháin i gcás go
mbíonn teachtaireachtaí dá leithéid ceadaithe go sonrach ag an Seirbhís Chumarsáide.
•    Nach ndéanfaidh tú suirbhéanna, comórtais, stuaic-scéimeanna nó litreacha slabhracha a stiúradh nó a chur ar
aghaidh.
•    Nach ndéanfaidh tú aon chomhad a íoslódáil atá curtha suas ag duine eile a úsáideann Seirbhís Chumarsáide, a bhfuil
aithne agat, nó ar chóir duit, de réir réasúin, aithne a bheith agat air nó uirthi, comhad nach féidir é a dháileadh sa
bhealach sin de réir dlí.
•    Nach ndéanfaidh tú aon saintréithe údair, fógraí dlíthiúla nó fógraí cearta eile nó sonrúcháin nó lipéid dhílsithe a
fhalsú nó a scriosadh, a bhaineann le bunús nó le foinse na mbogearraí nó an ábhair eile a bhíonn i gcomhad a
dhéantar é a uaslódáil.
•    Nach gcuirfidh tú srian le haon úsáideoir eile nó nach gcuirfidh tú cosc air nó uirthi as na Seirbhísí Cumarsáide a
úsáid agus taitneamh a bhaint astu.
•    Nach ndéanfaidh tú aon chód iompair nó treoirlínte eile a shárú a d’fhéadfadh a bheith bainteach le haon Seirbhís
áirithe Chumarsáide.
•    Nach ndéanfaidh tú eolas faoi dhaoine eile a shábháil, nó a bhailiú ar dhóigh eile, lena n-áirítear seoltaí
ríomhphoist,  gan toiliú a fháil ó na daoine sin.
•    Nach ndéanfaidh tú aon dlíthe nó rialacháin is infheidhme a shárú.

Níl Coimisiún Forbartha an Iarthair faoi cheangal ar bith chun monatóireacht a dhéanamh ar na Seirbhísí Cumarsáide. Forchoimeádann Coimisiún Forbartha an Iarthair aige féin, áfach, an ceart chun athbhreithniú a dhéanamh ar na hábhair a chuirtear suas ar Sheirbhís Chumarsáide agus aon ábhar a bhaint uaithi de réir a bhreithiúnais féin. Forchoimeádann Coimisiún Forbartha an Iarthair aige féin, an ceart chun an rochtain atá agat ar Sheirbhís áirithe Chumarsáide nó ar na Seirbhísí Cumarsáide go léir a fhoirceannadh, am ar bith, agus ar chúis ar bith, gan fógra.

Forchoimeádann Coimisiún Forbartha an Iarthair aige féin i gcónaí, an ceart chun aon eolas a nochtadh a bhíonn riachtanach chun aon dlí infheidhmithe, rialachán, próiseas dlíthiúil nó iarratas ón rialtas a shásamh, nó aon eolas nó ábhar a chur in eagar, diúltú dó a chur suas nó é a bhaint ó aon Seirbhís Chumarsáide, go hiomlán nó i bpáirt, de réir bhreithiúnas Choimisiún Forbartha an Iarthair.

Bí cúramach i gcónaí agus aon eolas á thabhairt amach agat maidir leat féin nó le do leanaí, in aon Seirbhís Chumarsáide, a chuireann aithne ort go pearsanta. Ní dhéanann Coimisiún Forbartha an Iarthair an t-ábhar, na teachtaireachtaí nó an t-eolas a bhíonn le fáil in aon Seirbhís Chumarsáide a rialú nó a thacú agus, mar sin de, déanann Coimisiún Forbartha an Iarthair aon dliteanas a shéanadh go sonrach, a bhaineann leis na Seirbhísí Cumarsáide, agus aon ghníomhaíochtaí a leanann as páirt a ghlacadh in aon Seirbhís Chumarsáide. Ní urlabhraithe údaraithe iad bainisteoirí agus óstaigh do Choimisiún Forbartha an Iarthair, agus ní gá go mbíonn a dtuairimí le feiceáil sna tuairimí a bhíonn ag Coimisiún Forbartha an Iarthair.

D’fhéadfaí teorainneacha úsáide, atáirgthe agus/nó scaipthe a chur leis na hábhair a chuirtear suas, trí uaslódáil, ar Sheirbhís Chumarsáide. Má dhéanann tú na hábhair a íoslódáil, beidh sé de dhualgas ort cloí leis na teorainneacha seo.

MATERIALS PROVIDED TO Western Development Commission OR POSTED AT ANY Western Development Commission website

Western Development Commission does not claim ownership of the materials you provide to Western Development Commission (including feedback and suggestions) or post, upload, input or submit to any Western Development Commission website or its associated services (collectively “Submissions”). However, by posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission you are granting Western Development Commission, its affiliated companies and necessary sublicensees permission to use your Submission in connection with the operation of their Internet businesses including, without limitation, the rights to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, translate and reformat your Submission; and to publish your name in connection with your Submission.

No compensation will be paid with respect to the use of your Submission, as provided herein. Western Development Commission is under no obligation to post or use any Submission you may provide and may remove any Submission at any time in Western Development Commission’s sole discretion.
By posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission you warrant and represent that you own or otherwise control all of the rights to your Submission as described in this section including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input or submit the Submissions.

ÁBHAIR A SHOLÁTHRAÍTEAR DO Choimisiún Forbartha an Iarthair NÓ A CHUIRTEAR SUAS AR AON láithreán gréasáin de chuid Choimisiún Forbartha an Iarthair

Ní éilíonn Coimisiún Forbartha an Iarthair úinéireacht ar na hábhair a sholáthraíonn tú dó (lena n-áirítear aiseolas agus moltaí) nó a dhéanann tú a chur suas, a uaslódáil, a ionchur nó a chur isteach ar aon láithreán gréasáin de chuid Choimisiún Forbartha an Iarthair nó a sheirbhísí gaolmhara (“Aighneachtaí” i dteannta a chéile). Trí d’Aighneacht a chur suas, a uaslódáil, a ionchur, a sholáthar nó a chur isteach, áfach, tugann tú cead do Choimisiún Forbartha an Iarthair, dá chuideachtaí comhlachaithe agus dá fhocheadúnaithe riachtanacha chun d’Aighneacht a úsáid i dtaca lena ngnóthais Idirlín a oibriú, lena n-áirítear, gan teorainn, na cearta chun: d’Aighneacht a chóipeáil, a dháileadh, a tharchur, a chur ar taispeáint go poiblí, a chur i ngníomh go poiblí, a atáirgeadh, a chur in eagar, a aistriú agus a athfhormáidiú; agus chun d’ainm a fhoilsiú i dtaca leis an Aighneacht agat.

Ní íocfar cúiteamh leat má úsáidtear d’Aighneacht, mar a fhoráiltear anseo feasta. Níl Coimisiún Forbartha an Iarthair faoi cheangal ar bith chun aon Aighneacht, a d’fhéadfadh a bheith curtha ar fáil agat, a chur suas nó a úsáid agus d’fhéadfadh sé aon Aighneacht a bhaint ó Sheirbhís Chumarsáide, am ar bith, de réir a bhreithiúnais féin.
Trí d’Aighneacht a chur suas, a íoslódáil, a ionchur, a sholáthar nó a chur isteach, tugann tú ráthaíocht agus léiríonn tú go bhfuil na cearta go léir chun na hAighneachta sin i seilbh agat nó go bhfuil siad á rialú agat ar dhóigh eile, mar a thuairiscítear san alt seo, lena n-áirítear, gan teorainn, na cearta go léir atá riachtanach chun Aighneachtaí a sholáthar, a chur suas, a uaslódáil, a ionchur nó a chur isteach.

LIABILITY DISCLAIMER

The information, software, products, and services included in or available through the Western Development Commission website may include inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Western Development Commission and/or its suppliers may make improvements and/or changes in the Western Development Commission website at any time. Advice received via the Western Development Commission website should not be relied upon for personal, medical, legal or financial decisions and you should consult an appropriate professional for specific advice tailored to your situation.
Western Development Commission and/or its suppliers make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness, and accuracy of the information, software, products, services and related graphics contained on the Western Development Commission website for any purpose. To the maximum extent permitted by applicable law, all such information, software, products, services and related graphics are provided “as is” without warranty or condition of any kind. Western Development Commission and/or its suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, software, products, services and related graphics, including all implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement.
To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Western Development Commission and/or its suppliers be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages or any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data or profits, arising out of or in any way connected with the use or performance of the Western Development Commission website, with the delay or inability to use the Western Development Commission website or related services, the provision of or failure to provide services, or for any information, software, products, services and related graphics obtained through the Western Development Commission website, or otherwise arising out of the use of the Western Development Commission website, whether based on contract, tort, negligence, strict liability or otherwise, even if Western Development Commission or any of its suppliers has been advised of the possibility of damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. If you are dissatisfied with any portion of the Western Development Commission website, or with any of these terms of use, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Western Development Commission website.

SÉANADH MAIDIR LE DLITEANAS

D’fhéadfadh míchruinnis nó earráidí cló a bheith san eolas, sna bogearraí, sna táirgí agus sna seirbhísí atá ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair nó a chuirtear ar fáil tríd an láithreán. Déantar an t-eolas anseo feasta a athrú ó am go chéile. D’fhéadfadh Coimisiún Forbartha an Iarthair agus/nó a sholáthraithe feabhas a chur ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair agus/nó é a athrú am ar bith. Ní cóir muinín a chur sa chomhairle a fhaightear trí láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair chun cinntí pearsanta, leighis, dlíthiúla nó airgeadais a dhéanamh agus bheadh sé níos fearr duit dul i gcomhairle leis an duine cuí gairmiúil chun sainchomhairle a fháil atá oiriúnach do na dálaí agat.
Ní chuireann Coimisiún Forbartha an Iarthair agus/nó a sholáthraithe aon eolas ar fáil maidir le hoiriúnacht, iontaofacht, infhaighteacht, tráthúlacht agus cruinneas de chuid an eolais, na mbogearraí, na dtáirgí, na seirbhísí agus na ngraificí gaolmhara, atá curtha ar fáil ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair chun aon críche. A mhéad is mó a cheadaítear de réir an dlí is infheidhme, soláthraítear an t-eolas, na bogearraí, na táirgí, na seirbhísí agus na graificí gaolmhara seo go léir “mar atá” gan aon bharánta nó coinníoll d’aon saghas. Déanann Coimisiún Forbartha an Iarthair agus/nó a sholáthraithe na barántaí agus na coinníollacha go léir a shéanadh leis seo, a bhaineann leis an eolas, na bogearraí, na táirgí, na seirbhísí agus na graificí gaolmhara seo, lena n-áirítear na barántaí nó coinníollacha indíoltachta go léir atá intuigthe, oiriúnacht le haghaidh críche áirithe, teideal agus neamhshárú.
A mhéad is mó a cheadaítear de réir an dlí is infheidhme, ní bheidh Coimisiún Forbartha an Iarthair agus/nó a sholáthraithe faoi dhliteanas, i gcás ar bith, as aon damáistí díreacha, indíreacha, pionósacha, teagmhasacha, speisialta nó iarmhartacha, nó as aon damáistí ar bith, lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí as cailliúint úsáide, sonraí nó brabús, a thiocfaidh as nó a bhainfidh, i mbealach ar bith, le láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid nó le feidhmíocht an láithreáin ghréasáin, le moill nó le neamhábaltacht a bhaineann le láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair nó a sheirbhísí gaolmhara a úsáid, le seirbhísí a sholáthar nó le faillí i soláthar seirbhísí, nó le haghaidh eolais, bogearraí, táirgí, seirbhísí agus graificí gaolmhara ar bith a fhaightear trí láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair, nó a thagann ar dhóigh eile ó láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid, cibé an mbíonn siad bunaithe ar chonradh, tort, faillí nó diandliteanas nó ar dhóigh eile, fiú má tugadh comhairle do Choimisiún Forbartha an Iarthair nó d’aon soláthraithe aige go bhféadfadh damáistí a bheith i dtrácht. Tá roinnt stát/dlínsí ann nach féidir dliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha a eisiamh iontu, nó teorainn a chur leo, agus dá bharr sin, tá seans ann nach mbainfidh an teorainn seo thuas leat. Má tá tú mí-shásta le haon chuid de láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair, nó le haon cheann de na téarmaí úsáide seo, bheadh sé níos fearr duit scoir de láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid.

TERMINATION/ACCESS RESTRICTION

Western Development Commission reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to the Western Development Commission website and the related services or any portion thereof at any time, without notice. GENERAL to the maximum extent permitted by law, this agreement is governed by the laws of the State of Washington, U.S.A. and you hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of courts in King County, Washington, U.S.A. in all disputes arising out of or relating to the use of the Western Development Commission website. Use of the Western Development Commission website is unauthorized in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these terms and conditions, including without limitation this paragraph. You agree that no joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you and Western Development Commission as a result of this agreement or use of the Western Development Commission website. Western Development Commission’s performance of this agreement is subject to existing laws and legal process, and nothing contained in this agreement is in derogation of Western Development Commission’s right to comply with governmental, court and law enforcement requests or requirements relating to your use of the Western Development Commission website or information provided to or gathered by Western Development Commission with respect to such use. If any part of this agreement is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law including, but not limited to, the warranty disclaimers and liability limitations set forth above, then the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the agreement shall continue in effect. Unless otherwise specified herein, this agreement constitutes the entire agreement between the user and Western Development Commission with respect to the Western Development Commission website and it supersedes all prior or contemporaneous communications and proposals, whether electronic, oral or written, between the user and Western Development Commission with respect to the Western Development Commission website. A printed version of this agreement and of any notice given in electronic form shall be admissible in judicial or administrative proceedings based upon or relating to this agreement to the same extent an d subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form. It is the express wish to the parties that this agreement and all related documents be drawn up in English.

ROCHTAIN A FHOIRCEANNADH/A SHRIANADH

Forchoimeádann Coimisiún Forbartha an Iarthair aige féin, de réir a bhreithiúnais féin, an ceart chun do rochtain ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair, ar na seirbhísí gaolmhara nó ar aon chuid díobh seo, a fhoirceannadh, am ar bith, gan fógra. A MHÉAD is mó a cheadaítear de réir dlí, tá an comhaontú seo rialaithe ag dlíthe Stát Washington, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus toilíonn tú leis seo go mbeidh na díospóidí go léir, a thagann ó nó a bhaineann le láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid, faoi dhlínse agus faoi ionad na gcúirteanna amháin atá suite i gContae an Rí, Washington, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl cead agat láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid in aon dlínse nach dtugtar éifeacht iomlán ann d’fhorálacha go léir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo, lena n-áirítear, gan teorainn, an t-alt seo. Aontaíonn tú nach bhfuil aon ghaol comhfhiontair, comhpháirtíochta, fostaíochta nó gníomhaireachta idir tú féin agus Coimisiún Forbartha an Iarthair mar gheall ar an gcomhaontú seo nó ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid. Cuireann Coimisiún Forbartha an Iarthair an comhaontú seo i ngníomh faoi réir na ndlíthe agus an phróisis dhlíthiúil atá ann cheana féin, agus níl aon rud sa chomhaontú seo a laghdódh an ceart ag Coimisiún Forbartha an Iarthair, chun cloí le hiarratais nó le ceanglais rialtais, chúirte agus fheidhmiú an dlí, a bhaineann le láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair a úsáid nó leis an eolas a thugtar do Choimisiún Forbartha an Iarthair nó a bhailíonn sé agus é in úsáid. Má shocraítear go bhfuil aon chuid den chomhaontú seo neamhbhailí nó nach féidir í a chur i bhfeidhm de bhun an dlí is infheidhme, lena n-áirítear na séantaí baránta agus na teorainneacha dliteanais a leagtar amach thuas, agus gan teorainn a bheith leo, measfar go gcuirfear foráil bhailí agus infheidhmithe in ionad na forála neamhbhailí nó neamhinfheidhmithe, atá beagnach an cuspóir céanna aici is a bhí ag an bhforáil bhunaidh agus leanfaidh an chuid eile den chomhaontú de bheith i bhfeidhm. Mura bhforáiltear a mhalairt anseo feasta, is é seo an comhaontú iomlán idir an úsáideoir agus Coimisiún Forbartha an Iarthair i leith láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair agus cuirtear é in ionad na cumarsáide agus na dtograí go léir roimhe seo nó comhaimseartha, de ríomhchineál, de chineál béil nó de chineál scríofa, idir an úsáideoir agus Coimisiún Forbartha an Iarthair i leith láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair. Glacfar le leagan clóite den chomhaontú seo agus le haon fógra a thugtar i ríomhfhormáid mar fhianaise in imeachtaí breithiúnacha nó riaracháin, atá bunaithe ar an gcomhaontú seo nó a bhaineann leis, ar an mbealach céanna, agus faoi réir na gcoinníollacha céanna do dhoiciméid agus do thaifid ghnó, a taifeadadh agus a coimeádadh i bhfoirm chlóite ar tús. Comhaontaíonn na páirtithe d’aon ghnó go ndéantar an comhaontú seo agus na doiciméid go léir a bhaineann leis a leagadh amach sa Bhéarla.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES:

All contents of the Western Development Commission website are: Copyright Western Development Commission and/or its suppliers. All rights reserved.

CÓIPCHEART AGUS FÓGRAÍ TRÁDMHAIRC:

Tá na hábhair go léir ar láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair faoi Chóipcheart ag Coimisiún Forbartha an Iarthair agus/nó ag a sholáthraithe. Gach ceart ar cosaint.

TRADEMARKS

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
The example companies, organizations, products, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, person, or event is intended or should be inferred.
Any rights not expressly granted herein are reserved.

TRÁDMHARCANNA

D’fhéadfadh ainmneacha na gcuideachtaí agus na dtáirgí iarbhír, a bhfuil luaite anseo feasta, a bheith á n-úsáid mar thrádmharcanna ag na húinéirí faoi seach.
Na cuideachtaí, na heagraíochtaí, na táirgí, na daoine agus na himeachtaí a léirítear mar shampla anseo feasta, tá siad bréagach. Níl sé i gceist gaol a chruthú le cuideachta, le heagraíocht, le táirge, le duine nó le himeacht iarbhír nó ní cóir é seo a thuiscint.
Tá gach ceart ar cosaint nach ndéantar é a dheonú d’aon ghnó anseo feasta.