Volvo Ocean Race Finish Should Reinvigorate Western Region’s Marine Leisure Potential – WDC

The Western Development Commission is delighted with today’s announcement of the Volvo Ocean Race finishing in Galway in 2012 and sees it as an ideal opportunity to reinvigorate the potential of marine leisure activities in the Western Region.

Welcoming the announcement, Lisa McAllister, CEO of the WDC said: “We are absolutely delighted at Galway’s selection as the race finish port. Galway’s selection is the product of a cohesive public and private partnership that will deliver substantial tourism revenues not only to the Western Region but to the Island as a whole.”

The WDC, in a report entitled Work in the West: The Western Region’s Employment & Unemployment Challenge, has identified eight sectors where the Western Region has comparative strengths in order to address the significant employment challenges facing the Region. Tourism and marine leisure were one of those areas identified. The report called for greater coordination of public bodies at national, regional and local level if this sector of employment is to grow. “I can think of no greater catalyst to bring about the level of coordination required than today’s announcement,” said Ms McAllister.

The WDC was heavily involved in the Galway Stopover in 2009 and is currently actively supporting the Let’s do it Galway Team in hosting the Round Ireland Offshore Powerboat Race 2010. The WDC recognises the enormous potential that the hosting of such events offers to the Western Region and all those associated with bringing such events to the Region should be strongly supported in their efforts.

 

Ba chóir do Chríoch Rás Farraige Volvo Cumas Réigiún an Iarthair Gníomhaíochtaí Fóillíochta Mara a chur ar fáil a Athspreagadh – WDC

 Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair thar a bheith sásta leis an bhfógra inniu go gcríochnófar Rás Farraige Volvo i nGaillimh in 2010, agus is dóigh leo gur deis idéalach é cumas Réigiún an Iarthair gníomhaíochtaí fóillíochta mara a chur ar fáil a athspreagadh.

 Agus í ag cur fáilte roimh an bhfógra, dúirt Lisa McAllister, Príomhfheidhmeannach an WDC: “Táimid ríshásta gur roghnaíodh Gaillimh mar chalafort deiridh an ráis. Roghnaíodh Gaillimh mar thoradh ar chomhpháirtíocht phoiblí, phríobháideach, chomhtháite a bheidh ina cúis le hioncam turasóireachta suntasach i Réigiún an Iarthair agus ar fud an Oileáin uile.”

 I dtuarascáil darb ainm dó Work in the West: The Western Region’s Employment & Unemployment Challenge, d’aithin an WDC ocht n‑earnáil ina bhfuil láidreachtaí comparáideacha ag Réigiún an Iarthair d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin fostaíochta mhóra atá le sárú ag an Réigiún. Bhí turasóireacht agus fóillíocht mhara ar cheann de na hearnálacha a aithníodh. Thug an tuarascáil le fios go raibh comhordú breise comhlachtaí poiblí ag teastáil ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil chun an earnáil fostaíochta seo a fhorbairt. “Ní dóigh liom go bhfuil catalaíoch ar bith ann a bheadh níos fearr ná fógra an lae inniu maidir le cabhrú linn an leibhéal comhordaithe sin a bhaint amach,” a dúirt an tUasal McAllister.

 Ghlac an WDC páirt ghníomhach i gCéim Gaillimhe an Ráis in 2009, agus i láthair na huaire tá sé ag tabhairt tacaíocht ghníomhach don Fhoireann Let’s do it Galway atá chun Rás Mótarbhád Easchósta Timpeall na hÉireann 2010 a óstáil. Aithníonn an WDC an tábhacht mhór a bhaineann le hóstáil ócáidí den sórt sin do Réigiún an Iarthair, agus ba chóir tacaíocht láidir a thabhairt d’iarrachtaí aon duine a bhfuil baint aige le hócáidí dá leithéid a mhealladh go dtí an Réigiún.