WDC Welcomes Report of the Innovation Taskforce and calls for Innovation to Build on Regional Strengths

 

The Western Development Commission (WDC) has welcomed the publication of Innovation Ireland: Report of the Innovation Taskforce, the report of the Government Taskforce on positioning Ireland as an International Innovation Development Hub. It presents an important opportunity for the Western Region to build on its strengths and contribute to strengthening Ireland’s levels of innovation.

Speaking about the report, Lisa McAllister Chief Executive at the WDC said: “We welcome many of the Report’s recommendations, several of which are consistent with previous WDC recommendations. For example, early in 2009 we published Creative West, which identified the Region’s strength in the creative sector (employing 11,000 people in the Region) and its potential for future growth. We recommended mainstreaming creativity within primary and secondary school education as critical to growing the sector in the Region and nationally. The Innovation Taskforce has now set a fundamental principle as ‘An education system which fosters independent thinking, creativity and innovation . . .’ which the WDC feels is a very positive step towards growing this sector which holds so much potential for the Region.”

“The WDC strongly believes that the Western Region’s future entrepreneurs and innovators need to be nurtured and supported through the education system. We are particularly pleased to see the Innovation Taskforce acknowledge that ‘… artistic, culture and creative minds’ must be positioned at the centre of innovative businesses,” she added.

The Taskforce’s report also highlights the need for greater access to venture capital to support innovative activity. Since 2001 the WDC’s Investment Fund has invested almost €37m in venture capital in the Western Region, largely in highly innovative, knowledge-based indigenous businesses. “The WDC believes there is a strong need for continuing access to venture capital so that innovative businesses in the Western Region can continue to be at the heart of innovation in Ireland. The State has a central role in achieving this, especially in terms of early-stage seed capital investments required by highly innovative entrepreneurs,” said Ms McAllister.

In its submission last year to the Innovation Taskforce the WDC recommended that innovation policy and support should include targeting regional strengths and assets. The Western Region has advantages in areas such as life sciences, renewable energy and the creative industries. “Regional innovation centres, which build on such regional strengths, would allow the economic potential of these sectors to be fully realised, as well as increasing the Region’s contribution to national innovation levels,” she added.

Defining innovation as new ways of doing things, new ways of thinking, new products, new processes or new organisational structures, Pauline White, Policy Analyst with the WDC, cited a recent OECD report Regions Matter which emphasises the connection between the level of innovation in a region and its economic performance. She pointed out the substantial differences in the current innovative capacity of regions within Ireland and that this directly impacts on the level of development within regions. “Regions with weaker innovative capacity simply do not perform as well as other regions,” she said.

The WDC believes that if Ireland is to truly become the ‘Innovation Island’, then innovation policy and support needs to identify and build on regional strengths. The contribution which smaller centres and rural areas can make to national innovation objectives, and the critical role of innovation in the economic future of such areas, should also be considered in approaches to increasing innovation.

A December 2009 report from the WDC, Work in the West, highlighted the employment and economic challenges currently facing the Western Region. It highlighted the Region’s research and innovation capacity as a critical factor in tackling these challenges and creating jobs. “The Western Region’s human resource has improved hugely in recent years. We must work to retain this vital resource as, at the end of the day, people are the most critical input to innovation”, Ms White concluded. 

Cuireann an WDC fáilte roimh Thuarascáil an Tascfhórsa Nuálaíochta agus iarrann sé go gCuirfidh Nuálaíocht le Láidreachtaí Réigiúnacha

 Chuir Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) fáilte roimh fhoilsiú Innovation Ireland: Report of the Innovation Taskforce, tuarascáil an Tascfhórsa Rialtais ar conas is féidir Éire a fhorbairt mar Mhol Idirnáisiúnta um Fhorbairt na Nuálaíochta. Tugann sé deis thábhachtach do Réigiún an Iarthair cur lena láidreachtaí agus cabhrú le leibhéil nuálaíochta in Éirinn a threisiú.

 Agus í ag labhairt faoin tuarascáil, dúirt Lisa McAllister, Príomhfheidhmeannach an WDC: “Cuirimid fáilte roimh an-chuid de na moltaí sa Tuarascáil agus cinnte, téann roinnt díobh leis an méid a mhol WDC roimhe seo. Mar shampla, go luath in 2009 d’fhoilsíomar Creative West, a d’aithin láidreacht an Réigiúin san earnáil chruthaitheach (ina bhfostaítear 11,000 duine sa Réigiún) agus an cumas atá ann forbairt bhreise a dhéanamh ar an earnáil seo. Mholamar go mbeadh sé riachtanach cruthaitheacht a phríomhshruthú in oideachas bunscoile agus meánscoile chun an earnáil a fhorbairt sa Réigiún agus go náisiúnta. Anois, is prionsabal bunúsach de chuid an Tascfhórsa Nuálaíochta ‘Córas oideachais a chothaíonn smaointeoireacht neamhspleách, cruthaitheacht agus nuálaíocht. . .’ agus braitheann an WDC gur céim an-dearfach é seo a chabhróidh le forbairt na hearnála seo, earnáil a bhfuil acmhainneacht ollmhór aici don Réigiún.”

 “Creideann an WDC go láidir go gcaithfear fiontraithe agus nuálaithe óga Réigiún an Iarthair a chothú agus a thacú trí mheán an chórais oideachais. Táimid thar a bheith sásta gur aithin an Tascfhórsa Nuálaíochta go gcaithfear ‘…aigní ealaíonta, cultúrtha agus cruthaitheacha’ a chur ag croílár na ngnóthas nuálaíoch,” a dúirt sí freisin.

 Leagann tuarascáil an Tascfhórsa béim freisin ar an ngá le rochtain mhéadaithe ar chaipiteal fiontair chun tacú le gníomhaíocht nuálaíoch. Ó 2001 i leith, tá caipiteal fiontair de luach beagnach €37m infheistithe i Réigiún an Iarthair ag Ciste Infheistíochta an WDC, go príomhúil i ngnóthais eolasbhunaithe dhúchasacha. “Creideann an WDC go bhfuil rochtain leanúnach ar chaipiteal fiontair thar a bheith riachtanach chun cur ar chumas gnóthas nuálaíoch i Réigiún an Iarthair fanacht ag croílár na nuálaíochta in Éirinn. Tá ról lárnach ag an Stát maidir leis an aidhm seo a bhaint amach, go háirithe i ndáil le hinfheistíochtaí luatha de shíolchaipiteal a bhíonn ag teastáil ó fhiontraithe an-nuálaíoch,” a dúirt an tUasal McAllister.

 San aighneacht a chuir sé faoi bhráid an Tascfhórsa Nuálaíochta anuraidh, mhol an WDC gur chóir do bheartas nuálaíochta agus do thacaíocht don nuálaíocht a bheith spriocdhírithe ar láidreachtaí agus sócmhainní réigiúnacha, i measc eile. Tá buntáistí ag Réigiún an Iarthair i réimsí cosúil le heolaíochtaí beatha, fuinneamh in-athnuaite agus na tionscail chruthaitheacha. “Dá mbunófaí ionaid nuálaíochta réigiúnacha a chuirfeadh le láidreachtaí réigiúnacha den sórt sin, d’fhéadfaí leas iomlán a bhaint as cumas eacnamaíoch na n-earnálacha seo, agus d’fhéadfaí méadú ar an méid a chuireann an Réigiún le leibhéil nuálaíochta náisiúnta,” a dúirt sí freisin.

 Agus í ag sainiú na nuálaíochta mar bhealaí nua le rudaí a dhéanamh, bealaí nua smaointeoireachta, táirgí nua, próisis nua nó struchtúir eagraíochtúla nua, luaigh Pauline White, Anailísí Beartais leis an WDC, tuarascáil a d’eisigh an OECD le deireanas Regions Matter ina leagtar béim ar an nasc idir leibhéal na nuálaíochta i réigiún agus feidhmíocht eacnamaíoch an réigiúin sin. Luaigh sí na difríochtaí suntasacha idir cumas nuálaíochta reatha na réigiún éagsúil in Éirinn agus an tionchar díreach a bhíonn aige sin ar leibhéal na forbartha laistigh de na réigiúin sin. “Ag deireadh an lae, má tá cumas nuálaíoch níos laige ag réigiúin, níl a bhfeidhmíocht chomh maith agus feidhmíocht réigiún eile,” a dúirt sí.

 Má tá Éire chun bheith mar ‘Oileán na Nuálaíochta’, creideann an WDC go gcaithfidh beartas nuálaíochta agus tacaíocht don nuálaíocht láidreachtaí réigiúnacha a aithint agus cur leo. Ba chóir an chaoi ar féidir le hionaid níos lú agus ceantair tuaithe cabhrú le cuspóirí nuálaíochta náisiúnta a bhaint amach agus ról ríthábhachtach na nuálaíochta i dtodhchaí eacnamaíoch ceantar den sórt sin a mheasúnú chomh maith nuair a dheartar cuir chuige chun nuálaíocht a mhéadú.

 Leag tuarascáil a d’fhoilsigh an WDC i mí na Nollag 2009, Work in the West, na dúshláin fostaíochta agus eacnamaíocha atá le sárú ag Réigiún an Iarthair i láthair na huaire. Leag sí béim ar an tábhacht a bhainfidh le cumas taighde agus nuálaíochta an Réigiúin chun dul i ngleic leis na dúshláin seo agus poist a chruthú. “Tá feabhas ollmhór tagtha ar acmhainn dhaonna Réigiún an Iarthair le blianta beaga anuas. Caithfimid obair a dhéanamh chun an acmhainn riachtanach seo a choinneáil, mar ag deireadh an lae, is iad daoine an t-ionchur is tábhachtaí sa nuálaíocht”, a dúirt an tUasal White mar fhocal scoir.